Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Profesor ruskog jezika i književnosti –diplomirani
filolog – prevodilac


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEMenadžment javne uprave

Preduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
( IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sanitarni inženjering

Menadžment u zdravstvu

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

Sestrinstvo

Fizioterapija i radna terapija

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA


 

Sportski Menadžment

Sportski trener

Profesor fizičkog vaspitanja


Moderan i komforan način studiranja na atraktivnim studijskim programima i svim nivoima studija nudi vam Univerzitet Apeiron Banja Luka – departman u Beogradu.


Panevropski univerzitet "APEIRON" – za multidisciplinarne i virtuelne studije, je samostalna visokoškolska, nastavno-naučna i obrazovna ustanova koja je osnovana na principima partnerstva javnog i privatnog sektora. Delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju na osnovu Rešenja o ispunjenosti uslova za početak rada Panevropskog univerziteta "APEIRON" izdatog od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.2-4777/07 od 01.08.2007. godine, te Dozvole za rad/licence izdane od strane Ministarstva prosvete i kulture RS br. 07.2-9624/07 od 28.12.2007. kojom je Panevropskom univerzitetu izdana licenca za izvođenje akreditovanih studijskih programa. Univerzitet je upisan kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05  od dana 17.03.2006. godine. Panevropski univerzitet je takođe upisan u registar visokoškolskih ustanova pod brojem 11/I rešenjem Ministarstva prosvete i kulture RS broj 07.023/600-3919/08 od 10.06.2008. godine.

IZJAVA O MISIJI
Naša društvena misija je dakle da obrazujemo buduće lidere sposobne da kreiraju održiv društvene, ekonomske i tehnološke strategije, te da vrednujemo ljudske resurse koji će uspješno da obrazuju mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti. Ovo smo preuzeli iz teksta sa stranice fakulteta.

Delatnosti funkcionalnih jedinice koje organizuje Univerzitet su:

 • Institut Panevropskog univerziteta
 • Biblioteka
 • Centar za izdavačku delatnost
 • College Business inkubacioni centar
 • Univerzitetski Business Club
 • Centar za vođenje karijere
 • Centar za odnose sa javnošću Univerziteta
 • Sportski centar Univerziteta
 • Centar za učenje na daljinu
 • IT laboratorija
 • Strukovni laboratoriji

Obrazovnu i naučnu djelatnost na Univerzitetu obavljaju nastavnici i saradnici opredeljeni da ispunjavaju viziju, misiju i ciljeve Univerziteta, koji poštuju klauzulu o nediskriminaciji, slobodu obrazovnog i naučnog stvaralaštva, pravo na slobodno i kritičko mišljenje i slobodu govora.
Sa sloganom "Škola evropskih znanja", polazeći od iskustava socijalno i ekonomski uspešnih i tehnološki razvijenih zemalja, univerzitet nastoji da kroz proces studiranja i praktične obuke, primenom savremenih obrazovnih standarda, kreira kadrove obrazovane u multidisciplinarnim područjima sa operativnim znanjima i sa fokusom na razvoj kreativnih sposobnosti studenata.

Naši profesori:Da bi savladali nastavno gradivo tu su profesori koji se nesebično zalažu da što jednostavnije, a kvalitetnije prođete kroz materiju koja se izučava na našem univerzitetu. Naravno, i najsavršeniji uslovi za rad ne znače ništa bez dobrih profesora, a oni su na “Apeironu” veoma ugledni naučno-nastavni radnici i eksperti iz pojedinih naučnih i stručnih disciplina koje se izučavaju na našim fakultetima.

Evropski sistem prenosa bodova (ECTS) pri tom podrazumeva:

 • Student u proseku radi 40 sati nedeljno
 • Ukupno opterećenje studenta sastoji se od pohađanja predavanja i vežbi, konsultacija, pripreme za nastavu, seminarskih radova, projekata, diplomskog master rada, individualnog učenja i dr.
 • Uvedena je konvencija  od 60 bodova koja predstavlja kvantitativnu  meru opterećenja prosečnog studenta u jednoj akademskoj godini, odnosno 30 bodova u jednom semestru.
 • Jedan bod odgovara 25-30 sati rada studenta.
 • Bodovi se dodeljuju svakoj nastavnoj komponenti studijskog programa  (predmet, modul, studijski program, diplomski rad, disertacija itd).
 • Studentu se bodovi za pojedini ispit dodeljuju tek nakon što je taj ispit položio.
 • Bodovi nisu ocene niti ih zamjenjuju.

 

Mali studentski "poslovni" projekti u okviru College business-inkubacionog centra namenjenog za inicijalizaciju studentskih preduzetničkih projekata u formi malog biznisa u okviru kojeg se obezbeđuje agregacija mikro-finansijske podrške preko "Obrtnog fonda za novo zapošljavanje".

Studentska "akciona istraživanja" kao fleksibilna forma aktivne participacije učesnika u istraživanju.

Učešće studenata u naučnim istraživanjima koja se u okviru različitih projekta organizuju na Panevropskom univerzitetu "APEIRON", Institutu za integralni menadžment reinže-njering i tranziciju, ili neposredno na Fakultetu.

Stručne i rekreativne ekskurzije.

Dopunska obuka za sticanje modularnih znanja i veština koje su neophodne u savremenom poslovanju (ECDL -European Computer Driving Licence, certifikati IT akademija,  kursevi dopunskog stranog jezika, daktilografija, odnosi sa javnošću, novinarstvo, sportske aktivnosti) za koje studenti dobijaju odgovarajuće certifikate u prilogu osnovne diplome.

Centar za izdavačku delatnost, čini jednu od osnovnih funkcija Panevropskog Univerziteta „Apeiron“. Obezbeđuje logističko-dokumentaciono-pravnu podršku u pripremi za štampu svih izdanja Panevropskog Univerziteta „Apeiron“ (udžbenika i stručnih odnosno naučnih knjiga koje se objavljuju na Panevropskom Univerzitetu „Apeiron“) u okviru registracionih licenci Univerziteta kao izdavačke kuće što uključuju i obradu i pribavljanje ISBN i ISSN kodova, te delatnosti štampanja i umnožavanja knjiga i drugih publikacija u digitalnoj štampariji Univerziteta.

Centar obuhvata:
 • Publicističko izdavaštvo, tj. saradnja sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske na ISBN i CIP katalogizaciju i standardizaciji svih naših izdanja.
 • Novinsko izdavaštvo , tj. saradnja sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine na ISSN katalogizaciji i standardizaciji univerzitetskog časopisa i drugih serijskih izdanja
 • Knjižara
 • Digitalna štamparija

 

 


Konkurs za upis u šk. 2014/15. godinu


Konkurs za upis na master studije 2014/2015


Dozvola za izvođenje studijskih programa Sestrinstvo i Sanitarni inženjering na drugom ciklusu studija Fakulteta zdravstvenih naukaAPEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPanevropski univerzitet "Apeiron" – Izlaz u svijet obrazovanjaContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Konkurs KMSZTS za dodelu finasijskih sretstava za školovanje članova komore

Saznajte više...


Metodologija organizovanja nastavnog procesa za studente u režimu učenja na daljinu (i vanredne studente) iz Republike Srbije.

Detaljnije...