Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

AKREDITACIJA

  Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske izdala je rješenje o akreditaciji Panevropskom univerzitetu „Apeiron“, 24. marta 2016. godine, pod brojem 01/1.3.74/16. Rješenjem koje važi do marta 2021. godine, potvrđen je standard kvaliteta rada Univerziteta. Informacije o akreditaciji pogledajte na sajtu Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS:
  http://www.heaars.com/akreditovane_vsu.php
  i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH: http://www.hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=7370
  Od devet kriterijuma koje je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS  vrednovala: razvoj i strategija visokoškolske ustanove, upravljanje, unutrašnje obezbjeđenje kvaliteta i kultura kvaliteta, procedure i obezbjeđenje kvaliteta studijskih programa, ocjenjivanje studenata, ljudskih resursa, kvaliteta fizičkih resursa, informacionih sistema, prezentacije informacija za javnost i međunarodne saradnje, četiri su dobila ocjenu “VŠU pretežno ispunjava zahtjev”, a pet je ocijenjeno sa  “VŠU u potpunosti ispunjava zahtjev”.
  Ovakav ishod rezultat je provjere krucijalnih elemenata kvaliteta, ustanovljenog načina funkcionisanja Univerziteta “Apeiron”, te analize svih dokumenata i procedura prilikom posjete visokoškolskoj ustanovi.
  Eksterna evaluacija je urađena provjerom nivoa ispunjenosti zahtjeva ESG    (European Standards and Guidelines) standarda i kriterijuma za akreditaciju visokoškolskih ustanova u izvođenju studijskih programa Panevropskog univerziteta. Univerzitet je aplikaciju za akreditaciju predao 17. juna 2015. godine, a Komisija za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova imenovana je Odlukom o formiranju Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, broj 175‐2‐1/15 od 27.08.2015. godine, Agencije za akreditaciju VŠU RS.  
  Podnošenju aplikacije za akreditaciju prethodila je obimna i sveobuhvatna interna samoevaluacija kvaliteta (ukupno šest redovnih godišnjih samoevaluacija u periodu 2010‐2015. godine), u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, te u skladu sa Procedurom za akreditaciju visokoškolskih ustanova (HEAA PR114:sep. 2011).    Komisija u petočlanom sastavu: predsjednik i član predstavnika akademske zajednice Bosne i Hercegovine, predstavnik međunarodnih stručnjaka, predstavnik privrede i prakse, te predstavnik studenata    u trodnevnoj posjeti Univerzitetu razgovarala je sa rukovodstvom visokoškolske ustanove, timom za kvalitet i samoevaluaciju, predstavnicima studentske službe, pravne službe, računovodstva i biblioteke, predstavnicom kancelarije za međunarodnu saradnju i direktorom Instituta za naučno‐istraživački rad, predstavnicima svršenih studenata, predstavnicima privrede i tržišta rada, predstavnicima akademskog osoblja, dekanima i prodekanima svih fakulteta i šefovima svih studijskih programa kroz koje je bio evaluiran rad ustanove, te predstavnicima studenata svih godina. Prilikom obilaska Univerziteta, komisija je imala priliku da vidi savremene i informatički opremljene učionice u kojima se snimaju predavanja, multimedijalnu učionicu koja se koristi kao Microsoft test centar, ali i snimke nekih predavanja. Posjetili su TV studio i kontrolnu sobu, gdje im je predstavljen rad softvera koji detektuje plagijarizam, kao i tehničku sobu sa komunikacionim čvorom.   Obišli su i prostor Srednje škole čiji se fizički resursi koriste u skladu sa potrebama Univerziteta i obratno.  
  Akreditacija je ponovo ravnopravno smjestila Panevropski univerzitet u jedinstven prostor evropskog visokog obrazovanja, u koji će ova visokoškolska ustanova uopšte, ali i njene diplome biti prepoznate i prihvaćene, kao i njeni studenti i nastavnici u razmjeni sa profesorskim kadrom i studentima ostalih visokoškolskih ustanova Evrope. Ova akreditacija, obavezna po bolonjskoj deklaraciji, verifikovala je diplomu svršenog studenta Panevropskog univerziteta kao jednaku u borbi sa diplomama ostalih visokoškolsih ustanova na modernom, evropskom i domaćem tržištu rada, te potvrdila da je sistem kvaliteta po kojem Panevropski univerzitet    provodi svoju misiju,    edukuje i obrazuje u samom vrhu najboljih visokoškolskih ustanova ovih prostora.    
  Za svih 19 studijskih programa koje pohađaju studenti, Uiverzitet “Apeiron” posjeduje licence odobrene od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koje istoveremeno predstavljaju i početnu akreditaciju, a prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, član 26, stav 4).   

  Banja Luka, 29.mart 2016. godina                                                        

  Služba za odnose sa javnošću    


 • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"


BESPLATAN PRISTUP SISTEMU UČENJA NA DALJINU OD ŠKOLSKE 2015/16.

LEARNING CUBES 4.0
Sistem učenja na daljinu i ostali elektronski servisi
Svim studentima Panevropskog univerziteta "APEIRON" prvog i drugog ciklusa studija od školske 2015/16. godine obezbijeđen je puni pristup Sistemu učenja na daljinu. Pristup Sistem učenja na daljinu ne naplaćuje se i uključen je u cijenu školarine. Izuzetno je koristan sudentima koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti prisustvovati pojedinim predavanjima. Na ovaj način ne propuštaju nastavu, naprotiv, svi nastavni materijali dostupni su na jednom mjestu uz mogućnost premotavanja video materijala...
Svaki student u Sistemu učenja na daljinu može da pristupi multimedijalnim sadržajima njemu pripadajućih predmeta. Sva predavanja su snimljena u video obliku kojima student pristupa putem računara.

TIPOVI MATERIJALA U SISTEMU UČENJA NA DALJINU

Studenti pristupaju zaštićenim resursima Sistema učenja na daljinu koristeći korisničko ime i lozinku koji su, kao zaštićen podatak upakovan u koverti, dobili prilikom upisa. Sa korisničkim imenom i lozinkom student pristupa svim akademskim elektronskim servisima koji su razvijeni na Panevropskom univerzitetu među kojima su:

Jednom dodijeljeno korisničko ime i lozinka ne mijenjaju se u toku ukupnog školovanja na Panevropskom univerzitetu, osim u izuzetnim okolnostima kada student može da podnose zahtjev za promjenu pristupnih podataka ili za ponovljenu štampu (ponovljeno štampanje pristupnih podataka naplaćuje se prema Pravilniku o visini naknada i cijeni usluga).
Takođe, aktivacijom naloga student dobija profil sa funkcionalnošću foruma (komunikacija između pojedinaca i grupa), učestvovanje u elektronskim anketama, kao i jedinstveni sistem elektronske pošte putem kojeg će biti informisan o svim bitnim stvarima vezanim za studiranje.

ISKORISTITE JEDINSTVENE ELEKTRONSKE SERVISE KOJI STUDIRANJE ČINE KVALITETNIJIM, LAKŠIM I ZANIMLJIVIJIM, GDJE UČENJE NIJE OGRANIČENO VREMENOM I MJESTOM.

Uspješan rad želi vam Panevropski univerzitet "APEIRON"!

*Prema pravilniku o zaštiti privatnosti i zaštiti autorskih prava Panevropskog univerziteta "APEIRON", student je dužan da pristupne podatke kao i podatke koji se nalaze unutar sistema učenja na daljinu drži u tajnosti i ne distribuira ih drugim licima, u protivnom će protiv njega biti poduzete zakonske mjere regulisane Pravilnikom učenja na daljinu i Ugovorom o studiranju.