Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

KVALITET


Centar za vođenje karijere

Centar za  vođenje karijere, kao funkcionalna organizaciona jedinica, osnovan je sa osnovnim ciljem da da doprinos u stvaranju preduslova za organizovano i sistematsko posredovanje u promociji studenata Univerziteta na tržištu rada.

Definisani su i sistematizovani sljedeći ciljevi kod uvođenja Centra za vođenje karijere na Panevropskom univerzitetu "APEIRON":

 • Osnovni cilj Centra za vođenje karijere (Career Guidance Centre) je stvaranje preduslova za organizovano i sistematsko posredovanje u promociji studenata Univerziteta na tržištu rada (kod najboljih kompanija i institucija), bilo u svrhu zapošljavanja, bilo pri organizaciji radne prakse studenata, bilo u njihovom daljem školovanju i zapošljavanju u zemlji i inostranstvu.

Analitički razložen osnovni cilj podrazmijeva:

  • Pronalaženje kvalitetnih opcija za organizovanje radne prakse studenata tokom samog studija;
  • Pronalaženje opcija za stažiranje tokom studija;
  • Efikasno posredovanje u promociji studenata na tržištu rada i pri zapošljavanju studenata;
  • Prikupljanje i sistematizovanje informacija o kretanju na tržištu rada za studente, kao i informacija o konkretnoj ponudi i potražnji;
  • Obezbjeđivanje informacija i uslova za dalje formalno školovanje studenata u zemlji;
  • Obezbjeđivanje informacija i uslova za dalje formalno školovanje studenata u inostranstvu;
 • Drugi cilj je stvaranje takvog univerzitetskog okruženja koje će omogućiti i pospješiti proces učenja za život (LLL - Life Long Learning) studenata Panevropskog univerziteta kroz razvoj svjesti o potrebi cjeloživotnog učenja i sistematizovanja informacija o mogućnostima i opcijama produžetaka studija i učenja kroz formalne i neformalne oblike, bilo na samom Univerzitetu, bilo u sistemu visokog školstva u zemlji i inostranstvu.

Polazi se od pretpostavke da karijera studenata nije samo radna karijera tj. zapošljavanje i napredovanje na poslu odn. na tržištu rada, već životnu karijeru predstavlja i produžetak školovanja odn. integracija i prožimanje formalnog i neformalnog učenja i rada u izgradnji personalnog kurikuluma i radne karijere svakog od studenata, što predstavlja imeprativ društva znanja odn. društva učenja.
Analitički razložen ovaj cilj podrazmijeva:

  • Sistematizovanje informacija o opcijama vertikalnog produžetka studija u sistemu univerziteta (napredovanje kroz obrazovne cikluse);
  • Sistematizovanje informacija o opcijama horizontalnog produžetka studija u sistemu Univerziteta (promjena obrazovnog profila, ishoda studija, specijalizacije, promjena studijskog programa);
  • Razvoj sistema neformalnih obrazovanih oblika (kurseva, stručnih akademija, seminara, specijalizacija i dr.) koji korespondiraju sa potrebama tržišta rada i potrebama studenata za inovacijom znanja i dopuni znanja i vještina;

Neformalni obrazovani oblici bi se sistematski mogli ponuditi studentima bilo tokom studija ili nakon studija;

  • Sistematizovanje informacija o ostalim uslovima vezanim za školovanje u zemlji i inostranstvu (vize, opcije vanrednog studija i učenja na daljinu, troškovi, upisna politika i dr.);
  • Organizovanje pripremnih kurseva za upotpunjavanje i osvježavanje znanja studenata u cilju upisa studenata na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu;
 • Treći cilj je da se kroz djelatnosti Centra razviju pretpostavke za formalizovanje i etabliranje ALUMNI kompleksa univerziteta koji ne predstavlja samo skup bivših, sadašnjih i budućih studenata Panevropskog univerziteta već istovremeno i skup njihovih međusobnih veza i utjecaja do kojih je došlo zbog zajedničkog iskustva u procesu studiranja na Univerzitetu.

Alumni mreža predstavlja organizaciju, koja može da ima značajnu ulogu u lobiranju i zastupanju bilo kojih značajnih društvenih interesa i vrednosti, kao i u promociji interesa univerziteta. Uloga Alumni mreže može da bude takođe značajna u izgradnji karijere svakog pojedinačnog studenta i člana te mreže.
Analitički razložen ovaj cilj podrazmijeva:

 • Prikupljanje informacija o globalnim i lokalnim kretanjima i potrebama tržišta rada za odgovarajućim obrazovnim profilima i specifičnim kompetencijama studenata.

Analitički razložen ovaj cilj podrazmijeva:

  • Cilj prikupljanja i prezentovanja ovih informacija je i stvaranje kritične mase znanja i svijesti kod studenata koji će omogućiti razvoj i projektovanje lične profesionalne orjentacije.
 • Organizovanje seminara, radionica i kurseva vezanih za unapređenje vještina studenta u procesu traženja posla i kasnijeg napredovanja u karijeri (poslovni intervjui, intervju prilikom zapošljavanja, izrada CV odn. rezimea u procesu traženja zaposlenja, komunikacione vještine, vještine timskog rada i dr.);
 • Razvoj psiholoških radionica različitih profila koji bi pomogli studentima, kako u radnoj karijeri tako i u svakodnevnom životu;

Sagledavanja opcija registrovanja Centra za razvoj karijere ili dijela centra kao komercijalne "Agencije za posredovanje i zapošljavanje" koja bi u okvirima zakonskih propisa mogla da obezbjedi samodrživost cijelog Centra i cjelog projekta u kasnijim fazama implementacije.

‹ prethodna strana
 • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"