Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

Doktorski studij

Opšti uslovi za upis na doktorske studije trećeg ciklusa.

Pristup doktorskom studiju trećeg ciklusa

 • Završene diplomske/master akademske studije sa najmanje 300 ECTS bodova;
 • Završene postdiplomske-magistarske studije sa stečenim akademskim zvanjem magistra nauka po ranijim važećim zakonskim propisima;
 • Magistru nauka mogu se priznati ECTS bodovi po osnovu ispita koje su položili tokom magistarskog studija, kao i bodovi po osnovu naučno-istraživačkog rada koji je obavio u okviru magistarskog studija i po osnovu odbranjenog završnog magistarskog rada. Po tom osnovu magistri nauka mogu odmah da upišu drugu ili treću godinu doktorskih studija zavisno od broja priznatih ECTS bodova.
 • Stečeno visoko obrazovanje po ranijim važećim zakonskim propisima u trajanju od najmanje 10 (deset) semestara što odgovara obimu od 300 ECTS bodova;
 • Završen specijalistički studij po propisima koji su važili do stupanja Zakona o visokom obrazovanju, uz obavezu savladavanja diferencijalnog programa, tako da procjenjeni obim prethodnog školovanja i diferencijalnog programa iznosi 300 ECTS;
  Prosječna ocjena na svim nivoima prethodnog akademskog obrazovanja od najmanje 8,00;
 • Znanje bar jednog stranog jezika;
 • Ispunjenost drugih uslova u zavisnosti od stepena podudarnosti matične naučne oblasti prethodnih studija koje je kandidat završio što utvrđuje Komisija za vrednovanje studijskih programa

Pored opštih uslova kandidati sa nematičnih fakulteta moraju da ispune i posebne uslove definisane odredbama Pravilnika o studiranju na doktorskim studijama trećeg ciklusa.
U akademsku 2017/18. godinu, na prvu godinu studija upisuje se: Fakultet informacionih tehnologija (studijski program: Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici): 7 studenata, Fakultet poslovne ekonomije (studijski program: „Ekonomija” - Studijski modul: “Poslovno upravljanje u logistici“): 10 studenata.
Kandidati doktorskih studija mogu da prelaze sa studijskih programa trećeg ciklusa upisanih na drugim visokoškolskim ustanovama uz prenos odgovarajućih ECTS bodova u skladu sa procjenom podudarnosti matične naučne oblasti upisanih doktorskih studija na drugim visokoškoolskim ustanovama.

Doktorski program “Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici”:

Obavezni predmeti: Kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja, Razvoj informacionih sistema

Izborni predmeti: Softverske arhitekture, Trendovi operacionih istraživanja, Konkurentno i distributivno programiranje, Multimedijalne komunikacije sa računarskim mrežama, Standardizacija u informacionim sistemima, Etički i socijalni aspekti razvoja informacionih sistema, Logistika sistema, Upravljanje lancima snabdijevnaja, Stohastički procesi i sistemi, Vještačka inteligencija u logistici, Projektni menadžment u informacionim sistemima, Ekonomika informacionih sistema, Mobilno računarstvo, Neuronske mreže i fazni sistemi, Integrisana softverska rješenja, Revizija informacionih sistema, Inteligentni informacioni sistemi i Interoperabilnost informacionih sistema.

Doktorski program ”Ekonomija-poslovno upravljanje u logistici”:

Obavezni predmeti: Kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja, Operaciona istraživanja

Izborni predmeti: Savremene metode marketing istraživanja i modeliranja, Trendovi proizvodnog i uslužnog menadžmenta,Strateško i korporativno upravljanje u preduzetništvu, Upravljanje evropskim integracijskim procesima,Upravljanje ljudskim resursima i organizaciono ponašanje, Etički i socijalni aspekti poslovnog upravljanja, Finansijska tržišta, instrumenti i institucije, Logistika savremenih poslovnih sistema, Upravljanje lancima snabdijevanja, Globalna logistika i međunarodni standardi, Informacioni sistemi i računarske tehnologije u logistici, Projektni menadžment u logistici,Upravljanje troškovima u logistici, Računovodstvo i revizija poslovnih sistema, Poslovne finansije i međunarodni finansijski menadžment, Međunarodno poslovno pravo, Međunarodno bankarstvo, Međunarodno poslovanje, trgovina i osiguranje, Logistika i održivi razvoj, Korporativno i investiciono bankarstvo.

Školarina i ostale naknade:

 • Školarina I god. 3.500 KM
 • Školarina II god 3.500 KM
 • Školarina III god 3.500 KM
 • Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme 750 KM
 • Komisija za ocjenu i odbranu rada 750 KM
 • Mentorska podrška 3.000 KM
 • UKUPNO 15.000 KM

Školarina i ostale naknade mogu se plaćati i u ratama u skladu sa Pravilima o visini naknade za studiranje i cijeni usluga na Panevropskom univerzitetu.

 

 

 

 

 

 

 

 
 • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"


BESPLATAN PRISTUP SISTEMU UČENJA NA DALJINU OD ŠKOLSKE 2015/16.

LEARNING CUBES 4.0
Sistem učenja na daljinu i ostali elektronski servisi
Svim studentima Panevropskog univerziteta "APEIRON" prvog i drugog ciklusa studija od školske 2015/16. godine obezbijeđen je puni pristup Sistemu učenja na daljinu. Pristup Sistem učenja na daljinu ne naplaćuje se i uključen je u cijenu školarine. Izuzetno je koristan sudentima koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti prisustvovati pojedinim predavanjima. Na ovaj način ne propuštaju nastavu, naprotiv, svi nastavni materijali dostupni su na jednom mjestu uz mogućnost premotavanja video materijala...
Svaki student u Sistemu učenja na daljinu može da pristupi multimedijalnim sadržajima njemu pripadajućih predmeta. Sva predavanja su snimljena u video obliku kojima student pristupa putem računara.

TIPOVI MATERIJALA U SISTEMU UČENJA NA DALJINU

Studenti pristupaju zaštićenim resursima Sistema učenja na daljinu koristeći korisničko ime i lozinku koji su, kao zaštićen podatak upakovan u koverti, dobili prilikom upisa. Sa korisničkim imenom i lozinkom student pristupa svim akademskim elektronskim servisima koji su razvijeni na Panevropskom univerzitetu među kojima su:

 • Sistem učenja na daljinu,
 • Apeiron WEB-mail servis elektronske pošte (Microsoft e-mail),
 • Internet pristup svim sadržajima elektronskih knjiga biblioteke Panevropskog univerziteta (e-Biblioteka),
 • pristup EBSCO bazi publikacija,
 • pristup elektronskim oglasnim tablama,
 • pristup većem broju drugih akademskih servisa koji su razvijeni u WEB elektronskom obliku.

Jednom dodijeljeno korisničko ime i lozinka ne mijenjaju se u toku ukupnog školovanja na Panevropskom univerzitetu, osim u izuzetnim okolnostima kada student može da podnose zahtjev za promjenu pristupnih podataka ili za ponovljenu štampu (ponovljeno štampanje pristupnih podataka naplaćuje se prema Pravilniku o visini naknada i cijeni usluga).
Takođe, aktivacijom naloga student dobija profil sa funkcionalnošću foruma (komunikacija između pojedinaca i grupa), učestvovanje u elektronskim anketama, kao i jedinstveni sistem elektronske pošte putem kojeg će biti informisan o svim bitnim stvarima vezanim za studiranje.

ISKORISTITE JEDINSTVENE ELEKTRONSKE SERVISE KOJI STUDIRANJE ČINE KVALITETNIJIM, LAKŠIM I ZANIMLJIVIJIM, GDJE UČENJE NIJE OGRANIČENO VREMENOM I MJESTOM.

Uspješan rad želi vam Panevropski univerzitet "APEIRON"!

*Prema pravilniku o zaštiti privatnosti i zaštiti autorskih prava Panevropskog univerziteta "APEIRON", student je dužan da pristupne podatke kao i podatke koji se nalaze unutar sistema učenja na daljinu drži u tajnosti i ne distribuira ih drugim licima, u protivnom će protiv njega biti poduzete zakonske mjere regulisane Pravilnikom učenja na daljinu i Ugovorom o studiranju.