Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA
*IZABERITE I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI NAM RUSIJU*


Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ciljevi sposobnosti

Svršeni studenti treba da imaju opšte generičke sposobnosti koje proizilaze iz opštih znanja i vještina visokoškolskog ciklusa kao cjeline i koje moraju da posjeduju svi studenti koji završe odgovarajući stepen studija, te specifične opšte i profesionalne kompetencije koje proizilaze iz znanja i vještina preuzetih u samom studijskom programu.

Generičke sposobnosti studenta pretpostavljaju:
a/ Sposobnost analize (koja pretpostavlja sposobnosti):

 • Identifikacije instutucionalnog okruženja u kojem se odvija rješavanje problema odn. spora;
 • Definisanje pretpostavki i ciljeva za rješavanje sporova/problema;
 • Utvrđivanje resursa i kompetencija koji su neophodni da bi se riješio problem/spor;

b/ Sposobnost izbora;

 • Sposobnost donošenja odluka;
 • Svijest o stepenu neizvjesnosti i rizicima koji su vezani za donošenje odluke;
 • Uviđanje implikacija i konsekveci koje donosi izbor;
 • Sposobnost argumentovanja i odbrane odluke.

c/ Sposobnost implementacije pretpostavlja:

 • Planiranje i organizaciju za izvršenje poslova/zadataka;
 • Podešavanje parametara resursa potrebnih za izvršenje zadatka;
 • Izbor opcije i donošenje odluke;
 • Argumentovanje i sprovođenje odluke;
 • Razumjevanje i svjesnost za društvene i etičke implikacije;
 • Vještine rukovođenja;

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"