Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA
*IZABERITE I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI NAM RUSIJU*


Ruski jezik :: Ciljevi vještina

Savladavanjem studijskog programa iz Ruskog jezika student stiče znanja u toj oblasti na nivou koji mu omogućuje aktivno vladanje ruskim jezikom, korišćenje stručne literature na ruskom i nekom od drugih slovenskih jezika, razumevanje i tumačenje književnoumetničkog teksta. On takođe razvija sposobnost da znanja iz rusistike kao uže naučne oblasti poveže sa širi kulturnim i društvenim kontekstom i stvori kritičko mišljenje o problemima u toj oblasti.

Program, nadalje, omogućuje da se stečena znanja primene u radu sa raznim tipovima teksta, njegovim prevodom i redakturom, da se steknu veštine simultanog prevođenja sa ruskog i na ruski jezik, veština poslovne komunikacije na ruskom jeziku i sastavljanja dokumentacije. Usvajanje programskih sadržaja omogućuje da se razvije sposobnost prikupljanja materijala u izučavanim oblastima, samostalne analize i pisanja teksta iz struke, argumentacije sopstvenih zaključaka.

Nastavni modul omogućuje sticanje znanja i veštine izvođenja nastave ruskog kao stranog jezika, izbora udžbeničke literature i pripreme didaktičkih materijala, kao i sticanje veštine korišćenja informacione tehnologije u date svrhe. Filološki modul omogućuje formiranje osnove za dalje studiranje filologije na diplomskim akademskim studijama i sticanje prevodilačkih kompetencija, sa akcentom na poslovnoj komunikaciji.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"