Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*


Poslovna informatika :: Ciljevi zanja

Savremeni svijet ulazi u informatičku civilizaciju u kojoj su najznačajniji resursi informacije i sredstva za akviziciju, prenos, obradu i disemenaciju informacija. Mediji postaju informacioni servisi a Internet postaje univerzalni multimedijalni mega-medij razmjene i plasiranja informacija u interaktivnom obliku.

Stoga su opšti ciljevi studijskog programa "Poslovna informatika" kao svojevrsnog inženjeringa informacionih tehnologija koji je primjenjen prvenstveno u poslovnom procesu, da obezbjedi prenošenje primjenljivih i aktuelnih znanja iz oblasti informacionih tehnologija i biznisa i proizvede IT stručnjake nove generacije koji su osposobljeni za uspešan ulazak na dinamično tržište informacionih tehnologija.

Osnovna opšta misija Fakulteta informacionih tehnologija je:

  • Osnivanje kompetentne visoko-školske institucije bazirane na nastavnim planovima i programima savremenih računarskih, mrežnih i komunikacionih tehnologija, čiji je osnovni cilj da se ponude duboka i operativna znanja iz naučnih područja računarskih nauka, informacionih tehnologija, informacionih sistema, računarskog inženjeringa, kao i sposobnosti u praktičnim primjenama savremenog menadžmenta.
  • Implementiranje savremenog didaktičkog pristupa kroz diajalog-sistem i mentorski podržan proces studiranja, koji kombinuje osnovne studije sa praktičnim angažovanjem studenata na terenu i u studentskim istraživačkim radovima.

Obzirom na izuzetnu dinamiku u naučnim poljima koja pokrivaju računarske nauke i informacione tehnologije, te obzirom na veliku kompetetivnost tržišta informacionih tehnologija, primarni zadatak studijskog programa poslovne informatike (inženjeringa informacionih tehnologija) je da studente osposobi za dalje kolaborativno i samostalno sticanje znanja, kako kroz metodološki aspekt nastavnih sadržaja, tako i kroz specifičan interdisciplinarni i akcioni pristup u elaboraciji tih sadržaja.

Obrazovni cilj je usvajanje modula akademsko-opšteobrazovnih znanja iz disciplina koje omogućavaju razumjevanje i tehničku komunikaciju sa drugim tehničkim strukama i afirmišu multidisciplinarnost radnih timova, na koje će informatičari biti nužno upućeni na poslovima na kojima budu radili.

Takođe usvajanje naučno-stručnih znanja iz računarskih nauka koja obezbjđuju njihovu primjenu u praksi,  odn. usvajanje stručno-aplikativnih znanja iz informacionih tehnologija koja omogućavaju transfer znanja u radnim i tehnološkim procesima.

Cilj je osposobljavanje za brzo i efikasno uključivanje svršenih studenata u proizvodni proces i efikasno profesionalno angažovanje na radnom mestu.

Takođe je cilj izgradnja profesionalne etike u radu i odgovornosti na poslu, koje su značajne u oblasti sofisticiranih informacionih tehnologija u kojima su moguće velike zloupotrebe radne i interpersonalne etike.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"