Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*


Poslovna informatika :: Kompetencije

Program IT Inženjeringa zasniva se na sledećim opštim principima koji utiču na obrazovne ishode:

  • Informatika je oblast koja se proteže znatno preko granica računarske tehnike. Pojedinačne discipline koje pokrivaju sa računarske nauke ne mogu da pokriju puni opseg predmeta koji čine informatički kurikulum;
  • Kompjuterske nauke svoje osnove baziraju na širokom mnoštvu različitih disciplina. Od studenata se zahtjeva da prihvate koncepte iz mnogih različitih naučnih disciplina i da nauče da integrišu teoriju i praksu;
  • Brza promjena računarskih nauka zahtjeva stalan uvid u promjene u kurikulumu;
  • Razvoj nastavnih programa uvažava primjenu ICT u pedagoškoj praksi i promjene u samoj pedagoškoj tehnologiji kao i znaćaj cjeloživotnog učenja;
  • Pored fundamentalnih znanja svi studenti stiču i određene ključne vještine;
  • Znanja su bazirana na međunarodnim iskustvima;
  • Edukacija uključuje profesionalnu praksu kao integralnu komponentu dodiplomskih studija;

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE programa proizilaze iz nastavnih modula studijskog jezgra u oblasti poslovne informatike, informacionih tehnologija,  ekonomije i menadžmenta što podrazumjeva poznavanje tehnološkog okruženja kako bi studenti mogli da efikasno koriste respektivne informatičke resurse i druge ekonomske instrumente razumjevajući pri tom parametre makro/mikro – ekonomskog okruženja i identifikujući uticaje ovih elemenata na poslovnu organizaciju i poslovne funkcije.

To podrazumjeva sposobnost identifikovanja bitnih karakteristika i funkcionalnih područja primjene informacionih tehnologija u praksi poslovnih organizacija i ustanova kako bi bili sposobni da definišu promjene u poslovnoj organizaciji i da se izbore sa promjenama u poslovnom okruženju.

Studenti su obučeni da razumjevaju detalje poslovnih funkcija, tipove poslova i poslovnih operacija, specifičnosti različitih tipova i veličina preduzeća, geografskih regija, poslovnih sektora i da povežu ove faktore sa osnovnim znanjima. Kompetencije analize, sinteze i kritičnog promišljanja u poslovnim i menadžerskim oblastima omogućavaju uspješno upravljanje kompanijama (alati i koncepti), planiranje, kontrolu i reviziju poslovne organizacije i izradu konsultantskih planova.

Studenti takođe preuzimaju osnovne kompetencije u sporednim područjima koja su indirektno vezana za poslovni proces kao što su: mikro i makro ekonomije, marketing-menadžment istraživanja, preduzetništvo, poslovni ugovori, tehnologija i inženjering – razumjevanje tehnološke pozadine poslovnih procesa i veza sa istraživanjem tržišta, tehnološka predviđanja, socijalna i marketing psihologija, matematički i statistički metodi i alati.

oblasti poslovne logistike studenti preuzimaju kompetencije vezane za upravljačko računovodstvo, menadžment hartija od vrijednosti, različite instrumente plačanja, poslovanje u berzama, špediciju i distribuciju.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"