Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*


Menadžment bankarstva, finansija i trgovine
Kompetencije

Diplomirani studenti bankarstva, finansija i trgovine će biti involvirani u specifičnim bankarskim, finansijskim, maloprodajnim i veleprodajnim, te logističkim aspektima svoje bankarske, trgovinske odn. finansijske organizacije, u planiranju i menadžmentu finansijskih, poslovnih i ljudskih resursa. Stoga je nastavni program bankarstva, finansija i trgovine fokusiran ka izgradnji specifičnih kompetencija koje su neophodne u različitim tipovima finansijskih ustanova, agencija i organizacija kao i u različitim oblastima invesatiranja, finansiranja, uvoza-izvoza, franšizinga, merčendajzinga i berzanskih poslova kako bi diplomirani studenti bili pripremljeni za stalne i ubrzane promjene investicionog, finansijskog i poslovnog okruženja.

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE programa proizilaze iz nastavnih modula studijskog jezgra u oblasti bankarstva, finansija i trgovine što podrazumjeva poznavanje upravljanja i poslovanja svih oblika bankarskih i para-bankarskih organizacija u oblastima poslovnog, komercijalnog, investicionog bankarstva, mikrokreditnog i štedno-kreditnog poslovanja. Studenti su takođe osposobljeni i za usko-specijalističke funkcije u oblasti analize bankarskog tržišta i marketinga poslovnog bankarstva. Studenti posjeduju i značajne kompetencije vezane za menadžment, analize, procjene i upravljanje rizicima, kao i kompetencije u oblasti projektnog i investicionog menadžmenta. U oblasti finansiranja studenti preuzimaju kompetencije berzanskog poslovanja, poslovanja "portfeljnih" finansijskih ustanova, analize i vođenja složenih investicionih procesa, poslovanje na tržištu hartija od vrijednosti, te finansiranja uvozno-izvoznih poslova. U oblasti trgovine studenti preuzimaju kompetencije vezane za poslovanje, logistiku i organizaciju u maloprodaje i veleprodaje, savremenih trgovinskih tehnologija merčendajzinga, franšizinga i mrežne prodaje, uvozno-izvoznih poslova, špedicije, logistike i menadžmenta nabavke. U izbornom korpusu studenti mogu da preuzmu i specifične kompetencije vezane za izgradnje timova, poslovna partnerstva, krizni menadžment i upravljanje konfliktima te međunarodno poslovno pregovaranje. U izbornom korpusu u oblasti trgovine studenti mogu da preuzmu dodatne kompetencije u oblasti ispitivanja potrošača i kupaca i marketing-menadžmenta lične prodaje.

U modularnom dijelu nastavnog procesa koji je praktično orjentisan, studenti preuzimaju aktivne i praktične usko-specijalizovane komeptencije iz inovativnog preduzetništva u poslovnim inkubacionim centrima koja uključuju: proces rađanja i inkubacije novih ideja, tehnološka predviđanja i inovativno preduzetništvo, osnivanje i vođenje malog preduzeća, razvoj poslovnih planova i razvoj i selekciju timskih poslovnih projektata.

Studenti posjeduju kompetencije vezane za prepoznavanje i upravljanje parametrima poslovnog okruženja kako bi mogli da koriste respektivne ekonomske, finansijske i druge instrumente razumjevajući uticaje makro/mikro – ekonomskog okruženja i identifikujući uticaje ovih elemenata na finansijsku i poslovnu infrastrukturu, organizaciju i poslovne funkcije. To podrazumjeva sposobnost identifikovanja bitnih karakteristika i funkcionalnih područja poslovne organizacije i sposobnost definisanja promjena u bankarskoj i poslovnoj organizaciji sa kojima se stiču pretpostavke za elastičan odgovor na promjene u poslovnom makro-okruženju.

Studenti tokom studija preuzimaju i odgovarajući skup sistemskih kompetencija u oblasti poslovne ekonomije tako da mogu da uspješno obave inter-resorne radne zadatke, te da su u stanju da sagledaju cjelinu organizacije odn. da vide posljedice uticaja pojedinih funkcija organizacije prema cjelini i prema njenom poslovnom okruženju.

Studenti su obučeni da razumjevaju detalje bankarskih, finansijskih i trgovinskih funkcija, tipove finansijskih, bankarskih i trgovačkih poslova i poslovnih operacija, specifičnosti različitih tipova bankarskih, trgovačkih i drugih finansijskih ustanova odn. poslovnih sektora i da povežu ove faktore sa osnovnim znanjima. Kompetencije analize, sinteze i kritičnog promišljanja u poslovnim i menadžerskim oblastima omogućavaju uspješno upravljanje bankarskim i finansijskim institucijama i ustanovama, kao i trgovačkim organizacijama i društvima (alati i koncepti), planiranje, kontrolu i reviziju poslovne organizacije i izradu konsultantskih planova.

Studenti takođe preuzimaju osnovne kompetencije u sporednim područjima koja su indirektno vezana za poslovni proces kao što su: poslovno pravo i poslovni ugovori, tehnologija i inženjering – razumjevanje tehnološke pozadine poslovnih procesa i veza sa istraživanjem tržišta, socijalna i marketing psihologija, matematički i statistički metodi i alati.

oblasti poslovne logistike studenti preuzimaju kompetencije vezane za upravljačko računovodstvo, menadžment hartija od vrijednosti, različite instrumente plaćanja, poslovanje u berzama, špediciju i distribuciju, savremenim prodajnim strategijama i metodama unapređenja prodaje.

Diplomiranje na studijskom programu "Bankarstvo, finansije i trgovina" podrazumijeva sticanje minimuma od 180 ECTS (European Credit Transfer System) kredit-bodova, odnosno optimuma od 240 ECTS, obavezno polaganje najmanje dva ispita stranih jezika, obavezno savladavanje najmanje šest seminara odn. odbrana bar četiri seminarska rada u odabranoj studijskoj oblasti i odbranu diplomskog/specijalističkog rada. 

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"