Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*


Menadžment bankarstva, finansija i trgovine
Program iz kompatibilnih studijskih grupa

(2) Program iz kompatibilnih studijskih grupa

Student može da ostvari izborni program polaganjem predmeta iz kompatibilnih studijskih programa. Lista kompatibilnih studijskih programa data je u tabelarnom obliku u prilogu ovog programa.

Student ne može odabrati predmete koji su uslovljeni prethodnim znanjima, ukoliko ne posjeduje ta znanja. Ovaj kriterij se u praksi realizuje kontrolom ispunjenosti preduslova za pristup predmetu u skladu sa nastavnim programom svakog predmeta.

Ukoliko se izabrani predmet realizuje u okviru redovnog i obaveznog programa u pojedinim studijskim programima drugih fakulteta Panevropskog univerziteta, tada se student slobodno priključuje grupi studenata na tom studijskom programu i u okviru iste grupe savladava sve nastavne obaveze predviđene za taj predmet.

Svi studenti Panevropskog univerziteta imaju pravo da realizuju svoj izborni odn. fakultativni program bez obzira na kojem Fakultetu se organizuje nastavni proces za određeni predmet. U realizaciji tog programa studenti imaju sva prava kao da su upisani na istom Fakultetu.

U tom slučaju izborni predmet za studenta predstavlja drugi odn. treći predmet u okviru nekog od nastavnih blokova/ciklusa. Ukoliko se realizacija izbornog programa vremenski preklapa sa rasporedom obaveznog programa kojeg student ima u istom nastavnom bloku, tada obavezni program ima prioritet, a student savladava izborni program prema rasporedu za vanredne studente odn. obrazovanja na daljinu.  

Student mora da vodi računa o parametrima rasporeda predmeta koje je odabrao kao svoje izborne predmete koji podrazumijeva:

  • globalnu vremensku komponentu (raspoređivanje i planiranje pojedinog predmeta u nekom od nastavnih blokova/ ciklusa), 
  • lokalnu vremensku komponentu (sedmični raspored i pripadajuću dnevnu vremensku satnicu), 
  • prostornu komponentu (odgovarajuću učionicu, kabinet ili drugi prostor u kojem su planirane određene nastavne ili slobodne aktivnosti za izabrani predmet).

Raspored podrazumijeva i "komponentu akademskog osoblja" koje je planirano za obradu odgovarajućeg predmeta. U tom pogledu studentima je preporučeno da predmete ne biraju isključivo prema kriteriju "podobnosti" raspoređenog akademskog osoblja (fleksibilniji ili strožiji profesori) odn. prema specifičnoj težini predmeta (lakši i manji u odnosu na teže i obimnije predmete), već prema vlastitim ciljevima definisanim prilikom individualizacije studija.

Raspored i termini izbornih predmeta koji predstavljaju redovni program kompatibilnih studijskih grupa poklapaju se sa redovnim rasporedom tih predmeta koji se objavljuje na oglasnim pločama, odn. na internet stranicama Fakulteta početkom svakog semestra.

Posebno se naglašava obaveza studenata da samostalno vode računa o terminima predispitnih i ispitnih obaveza za ove predmete koji se u skladu sa odredbama Statuta organizuju u redovnom (prvom) ispitnom terminu neposredno po završetku nastave iz tog predmeta odn. u dopunskom (drugom) terminu ne ranije od 7 dana i ne kasnije od 15 dana nakon redovnog ispitnog termina.

Studentima stoji na raspolaganju još i opšti septembarski rok koji se organizuje za sve predmete, a koji je namijenjen za polaganje zaostalih ispita kako bi se omogućio upis i prelazak u narednu školsku godinu.

Student može da polaže ispit i u vanrednom roku (ukoliko se za isti predmet odobre i organizuju vanredni rokovi) uz naknadu troškova prema Pravilima o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu.

Ukoliko student propusti da učestvuje u nastavnom procesu pojedinih predmeta koje je izabrao kao svoje izborne predmete, fakultet NEMA OBAVEZU da naknadno organizuje nastavu iz tih predmeta. Studentu je ostavljena mogućnost da samostalno izvrši pripremu iz navedenog predmeta u sistemu obrazovanja na daljinu i da pristupi svim ispitnim i predispitnim obavezama koje se organizuju za navedeni predmet u redovnim i vanrednim ispitnim rokovima i terminima odn. u opštem septembarskom roku.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"