Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*


Menadžment javne uprave :: Ciljevi zanja

Programi prvog ciklusa studijskog programa "Menadžment javne uprave" usmjereni su na sticanje znanja iz oblasti: javne uprave i lokalne samouprave, administrativnog poslovanja, menadžmenta ljudskih resursa u javnom sektoru, javnih finansija, tehnika rada i alata koje se koriste u menadžmentu u javnoj upravi i ekonomiji javnog sektora.

Studenti takođe trebaju da se upoznaju i sa skupom osnovnih organizacionih i komunikacionih vještina, zajedno sa sposobnošću da analiziraju i struktuiraju probleme u sektoru javne uprave.

Osnovna svrha studijskog programa Javne uprave je obrazovanje kadrova koji su sposobni za visokozahtjevan rad u menadžmentu javne uprave, a koji zahtjevaju specijalizovano menadžment obrazovanje u ovoj oblasti.

Ciljevi studijkog programa "Menadžment javne uprave" su osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu osnovnih zakonitosti u rješavanju praktičnih problema u oblasti javne uprave, sticanje praktičnih i teorijskih znanja primjenjivih u javnoj upravi, sticanje menadžment-vještina potrebnih za donošenje kvalitetnih odluka u javnoj upravi, osposobljavanje studenata za praktičnu internu i eksternu komunikaciju i razvijanje sposobnosti samostalnog i timskog rada u javnoj upravi.

Da bi postigli ove obrazovne ciljeve u studiju prvog ciklusa studenti treba da iskuse različite tipove nastavnih metoda kao što su tradicionalna predavanja i vježbe, seminari, istraživački seminari, projektni zadaci, pedagoške radionice, problemski orjentisane radionice, demonstracioni časovi, studentska praksa i praktičan rad, radno orjentisane vježbe, modeliranje administrativnih i upravnih procesa, rad na terenu, istraživački rad,...

To znači da obrazovni ishodi predmeta treba da budu postignuti odgovarajučim nastavnim i ispitnim metodama, gdje studenti prezentuju ne samo nivo svoga osnovnog znanja, već i svoju sposobnost da koriste instrumente za podršku administrativno-upravnom procesu, da organizuju svoj rad, da komuniciraju u kontekstu svoga rada i da argumentuju rezultate. Nakon studija prvog ciklusa, studenti bi trebali da imaju mogućnost zaposlenja, mobilnosti u daljim studijima, ili mogućnost kasnijeg uključivanja u sistem "učenja za život".

Nastava drugog ciklusa se bazira na jezgrenim znanjima prvog ciklusa. Prema nastavnom usmjerenju može da bude vertikalna, horizontalna ili interdisciplinarna što zavisi od znanja koja su stečena tokom studija prvog ciklusa. U drugom ciklusu, kao i u prvom, koriste se različiti nastavni i ispitni metodi kojima se stimuliše ne samo preuzimanje znanja u predmetnim oblastima, već takođe i priprema studenta da pronalaze relevantne instrumente za rješavanje problema, kao i njihovu sposobnost da se organizuju i komuniciraju i konačno da budu u stanju da prezentuju rješenje problema u domenu javne uprave. Cilj je da studenti steknu specifična znanja i vještine primjenjive u javnoj upravi te da se ohrabre i podstaknu na stručnu i naučnu radoznalost i kreativnost za permanentno učenje i profesionalni razvoj u domenu javne uprave.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"