Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

KVALITET


Interne evaluacije Sistema kvaliteta

Prema Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, Ustanova sprovodi kontinuirano postupak samovrednovanja i ocjene kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i mjerenje zadovoljstva korisnika usluga. Da bi uspješno ispunila ovaj zahtjev, u skladu sa procedurama za obezbjeđenje kvaliteta visokoškolske ustanove i kriterijumima samovrednovanja, kontinuirano se vrši anketiranje studenata u različitim oblastima. Stoga je u sistemu obezbjeđenja kvaliteta na Panevropskom univerzitetu uspostavljen skup anketa studenata i definisana su pravila obrade i interpretacije rezultata anketiranja:

  • Ocjena studijskog programa i organizacije studija (cilj ankete je da studenti ocijene studijski program u cjelini, što doprinosi kvalitetnijem planiranju promjena i usavršavanju nastavnog plana i programa i organizaciji studija na studijskom programu, čime se doprinosi unapređenju kvaliteta programa u cjelini i prilagođavanju studijskog programa potrebama studenata);
  • Ocjena predmeta i akademskog osoblja (ocjena predmeta, odnosno, pojedinačnih programskih aktivnosti doprinosi kvalitetnijem planiranju promjena u nastavnom programu pojedinačnog predmeta i doprinosi usavršavanju nastavnog plana i programa, dok ocjena nastavnog osoblja, koje je bilo uključeno u obradu predmeta, doprinosi cjelovitom sagledavanju kvaliteta rada nastavnog osoblja, vođenju kadrovske politike i unapređenju kadrovskih resursa nastavnog osoblja);
  • Vrednovanje rada službi, ustanove i opštih uslova studiranja (cilj ankete je, osim uključivanja studenata u procjenjivanje kvaliteta, takođe i prikupljanje podataka o radu stručno-administrativnih službi i definisanje mjera za poboljšanja i unapređenje rada);
  • Psihosocijalni profil studenata;
  • Motivacioni i marketinški faktori upisa na Panevropski univerzitet (cilj ankete je istraživanje motivacije, stavova, potreba i mišljenja studenata prilikom upisa na Panevropski univerzitet);
  • Pozicioniranje na tržištu rada diplomiranih studenata;

Osnovni cilj sistema kvaliteta je osiguranje najvišeg kvaliteta u pružanju obrazovnih usluga, naučno-istraživačkoj djelatnosti i nenastavnim uslugama. Sistem upravljanja kvalitetom je projektovan sa ciljem da zadovolji zahtjeve međunarodnog standarda ISO 9001:2008 prateći smjernice IWA:2 za primjenu ISO 9001:2008 u edukaciji te sa standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG:ENQA.

‹ prethodna strana

  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"