Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

KVALITET


Politika kvaliteta

Panevropski univerzitet „APEIRON“ svoju viziju budućnosti zasniva na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope, nalaze u procesu promjena, reformi i tranzicije prema građanskom demokratskom društvu, koje karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva. Bez sumnje je da je tom novom vremenu potrebno novo duboko znanje, koje prije svega znači iskorak iz postojećeg kulturno-civilizacijskog okruženja BiH/RS ka novom pogledu na svijet i drugačijem pristupu ekonomiji, pravnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, disemenaciji informacija i sticanju znanja. U okviru tih zadataka Panevropski univerzitet „APEIRON“ nastoji na sebe preuzeti odgovornost edukatora.

Panevropski univerzitet je u mogućnosti je da postigne visok nivo nastavno-naučnog procesa u skladu sa integracionim procesima definisanih Bolonjskom deklaracijom, te da kvalitetom usluge obezbijedi trajno povjerenje i zadovoljstvo studenata, privrede i društva.

Obrazovanje studenata se bazira na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža, evropskih univerziteta i primjeni svih reformskih principa iniciranih Bolonjskim procesom reforme evropskog visokog školstva.

Politika kvaliteta Panevropskog univerziteta „APEIRON“ predstavlja prioritet ukupne poslovne politike i ima za cilj trajni napredak, uz maksimalno ispunjenje zahtjeva i zadovoljenje potreba svih korisnika usluga, poslovnih partnera, zaposlenih i društva u cjelini.

Sistem upravljanja kvalitetom je usmjeren na stalno poboljšavanje nastavno-naučnog procesa te na stalno inoviranje procesa rada i zasniva se na zahtjevima ISO 9001:2008 i smjernicama IWA 2

Menadžment Panevropskog univerziteta „APEIRON“ ima posebnu odgovornost za kvalitet i njegovo trajno unapređenje. Odgovornost za obezbjeđenje kvaliteta obaveza je svakog zaposlenog za posao koji obavlja.

Misija Panevropskog univerziteta „APEIRON“ je da da puni doprinos poboljšavanju kvaliteta života stanovništva te da zauzme značajnu ulogu u razvoju ekonomije u državi  putem organizovanja akademskih studija za mlade i programa cjeloživotnog učenja (life long learning).

Univerzitet će vršiti kontinuirano pobljšavanje kvaliteta nastavnih programa, razvijati najviše standarde kvaliteta i afirmisati najviše standarde nastave i evaluacije stečenih znanja.
Politika kvaliteta obavezujuća je za sve učesnike u procesima rada Univerziteta.

‹ prethodna strana

  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"