Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

Postupak akreditacije ustanove

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske izdala je rješenje o akreditaciji Panevropskom univerzitetu „Apeiron“, 24. marta 2016. godine, pod brojem 01/1.3.74/16. Rješenjem koje važi do marta 2021. godine, potvrđen je standard kvaliteta rada Univerziteta.

Od devet kriterijuma koje je Agencija  vrjednovala: razvoj i strategija visokoškolske ustanove, upravljanje, unutrašnje obezbjeđenje kvaliteta i kultura kvaliteta, procedure i obezbjeđenje kvaliteta studijskih programa, ocjenjivanje studenata, ljudskih resursa, kvaliteta fizičkih resursa, informacionih sistema, prezentacije informacija za javnost i međunarodne saradnje, četiri su dobila ocjenu VŠU pretežno ispunjava zahtjev”, a pet je ocijenjeno sa  “VŠU u potpunosti ispunjava zahtjev”.

Ovakav ishod rezultat je provjere krucijalnih elemenata kvaliteta, ustanovljenog načina funkcionisanja Univerziteta “Apeiron”, te analize svih dokumenata i procedura prilikom posjete visokoškolskoj ustanovi.

Eksterna evaluacija je urađena provjerom nivoa ispunjenosti zahtjeva ESG  (European Standards and Guidelines) standarda i kriterijuma za akreditaciju visokoškolskih ustanova u izvođenju studijskih programa Panevropskog univerziteta.

Univerzitet jeaplikaciju za akreditaciju predao 17. juna 2015. godine, a Komisija za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova imenovana je Odlukom o formiranju Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, broj 175-2-1/15 od 27.08.2015. godine, Agencije za akreditaciju VŠU RS. 

Podnošenju aplikacije za akreditaciju prethodila je obimna i sveobuhvatna interna samoevaluacija kvaliteta (ukupno šest redovnih godišnjih samoevaluacija u periodu 2010-2015. godine), u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, te u skladu sa Procedurom za akreditaciju visokoškolskih ustanova (HEAA PR114:sep. 2011).   

Komisija u petočlanom sastavu: predsjednik i član predstavnika akademske zajednice Bosne i Hercegovine, predstavnik međunarodnih stručnjaka, predstavnik privrede i prakse, te predstavnik studenata  u trodnevnoj posjeti Univerzitetu razgovarala je sa rukovodstvom visokoškolske ustanove, timom za kvalitet i samoevaluaciju, predstavnicima studentske službe, pravne službe, računovodstva i biblioteke, predstavnicom kancelarije za međunarodnu saradnju i direktorom Instituta za naučno-istraživački rad, predstavnicima svršenih studenata, predstavnicima privrede i tržišta rada, predstavnicima akademskog osoblja, dekanima i prodekanima svih fakulteta i šefovima svih studijskih programa kroz koje je bio evaluiran rad ustanove, te predstavnicima studenata svih godina.

Prilikom obilaska Univerziteta, komisija je imala priliku da vidi savremene i informatički opremljene učionice u kojima se snimaju predavanja, multimedijalnu učionicu koja se koristi kao Microsoft test centar, ali i snimke nekih predavanja. Posjetili su TV studio i kontrolnu sobu, gdje im je predstavljen rad softvera koji detektuje plagijarizam, kao i tehničku sobu sa komunikacionim čvorom. 

Obišli su i prostor Srednje škole čiji se fizički resursi koriste u skladu sa potrebama Univerziteta i obratno.

Akreditacija je ponovo ravnopravno smjestila Panevropski univerzitet u jedinstven prostor evropskog visokog obrazovanja, u koji će ova visokoškolska ustanova uopšte, ali i njene diplome biti prepoznate i prihvaćene, kao i njeni studenti i nastavnici u razmjeni sa profesorskim kadrom i studentima ostalih visokoškolskih ustanova Evrope. Ova akreditacija, obavezna po bolonjskoj deklaraciji, verifikovala je diplomu svršenog studenta Panevropskog univerziteta kao jednaku u borbi sa diplomama ostalih visokoškolsih ustanova na modernom, evropskom i domaćem tržištu rada, te potvrdila da je sistem kvaliteta po kojem Panevropski univerzitet  provodi svoju misiju,  edukuje i obrazuje u samom vrhu najboljih visokoškolskih ustanova ovih prostora.  

Nakon institucionalne akreditacije, Panevropski univerzitet u skorom narednom periodu kreće i u reakreditaciju studijskih programa. Trenutno, za svih 19 studijskih programa koje pohađaju studenti, Uiverzitet “Apeiron” posjeduje licence odobrene od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koje istoveremeno predstavljaju i početnu akreditaciju, a prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, član 26, stav 4). 

Politika ostvarivanja kvaliteta Panevropskog univerziteta u oblasti visokog obrazovanja predstavlja prioritet ukupne poslovne politike ustanove i ima za cilj trajni napredak, uz maksimalno ispunjenje zahtjeva i zadovoljenje potreba studenata, akademskih i poslovnih partnera, zaposlenih i društva u cjelini.

Na Univerzitetu je već petu godinu u primjeni međunarodni standard upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 za visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, naučna istraživanja i eksperimentalni razvoj, a u skladu sa smjernicama za primjenu ISO 9001:2008 u edukaciji IWA:2, Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG (European Standards and Guidelines) i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Univerzitet je certifikovan od strane akreditacionog tijela TÜV Rheinland InterCert Kft. 8. avgusta 2011. godine pod brojem 75 100 50210. Eksterne provjere sistema kvaliteta ISO 9001:2008 vrše se jednom godišnje. Zadnja eksterna provjera sistema kvaliteta ISO 9001:2008 vršena je u junu mjesecu 2015. godine.

Na uticajnoj svjetskoj rang listi “Webometrics Ranking” (www.webometrics.info) sastavljenoj prema obimu internet aktivnosti univerziteta i visokih škola, između više od 20 hiljada visokoškolskih ustanova, Panevropski univerzitet „APEIRON” Banjaluka je među najbolje rangiranim visokoškolskim ustanovama u BiH i zemljama okruženja. Rang lista je obuhvatila sve podatke o visokoškolskim ustanovama objavljene na internetu, broj objavljenih radova nastavnika i studenata na internetu, internet aktivnosti studenta, dinamičnost prikazivanja informacija... Cilj rang liste je da ocijeni koliko su univerziteti i visoke škole aktivni učesnici informacionog društva 21. vijeka.

Stavljanjem kvaliteta u prioritet poslovne politike obezbjeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima naših studenata i društva u cjelini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno poboljšavanje poslovnog procesa i cjelokupnog sistema. (<<< <<<)

 

  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"


BESPLATAN PRISTUP SISTEMU UČENJA NA DALJINU OD ŠKOLSKE 2015/16.

LEARNING CUBES 4.0
Sistem učenja na daljinu i ostali elektronski servisi
Svim studentima Panevropskog univerziteta "APEIRON" prvog i drugog ciklusa studija od školske 2015/16. godine obezbijeđen je puni pristup Sistemu učenja na daljinu. Pristup Sistem učenja na daljinu ne naplaćuje se i uključen je u cijenu školarine. Izuzetno je koristan sudentima koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti prisustvovati pojedinim predavanjima. Na ovaj način ne propuštaju nastavu, naprotiv, svi nastavni materijali dostupni su na jednom mjestu uz mogućnost premotavanja video materijala...
Svaki student u Sistemu učenja na daljinu može da pristupi multimedijalnim sadržajima njemu pripadajućih predmeta. Sva predavanja su snimljena u video obliku kojima student pristupa putem računara.

TIPOVI MATERIJALA U SISTEMU UČENJA NA DALJINU

Studenti pristupaju zaštićenim resursima Sistema učenja na daljinu koristeći korisničko ime i lozinku koji su, kao zaštićen podatak upakovan u koverti, dobili prilikom upisa. Sa korisničkim imenom i lozinkom student pristupa svim akademskim elektronskim servisima koji su razvijeni na Panevropskom univerzitetu među kojima su:

Jednom dodijeljeno korisničko ime i lozinka ne mijenjaju se u toku ukupnog školovanja na Panevropskom univerzitetu, osim u izuzetnim okolnostima kada student može da podnose zahtjev za promjenu pristupnih podataka ili za ponovljenu štampu (ponovljeno štampanje pristupnih podataka naplaćuje se prema Pravilniku o visini naknada i cijeni usluga).
Takođe, aktivacijom naloga student dobija profil sa funkcionalnošću foruma (komunikacija između pojedinaca i grupa), učestvovanje u elektronskim anketama, kao i jedinstveni sistem elektronske pošte putem kojeg će biti informisan o svim bitnim stvarima vezanim za studiranje.

ISKORISTITE JEDINSTVENE ELEKTRONSKE SERVISE KOJI STUDIRANJE ČINE KVALITETNIJIM, LAKŠIM I ZANIMLJIVIJIM, GDJE UČENJE NIJE OGRANIČENO VREMENOM I MJESTOM.

Uspješan rad želi vam Panevropski univerzitet "APEIRON"!

*Prema pravilniku o zaštiti privatnosti i zaštiti autorskih prava Panevropskog univerziteta "APEIRON", student je dužan da pristupne podatke kao i podatke koji se nalaze unutar sistema učenja na daljinu drži u tajnosti i ne distribuira ih drugim licima, u protivnom će protiv njega biti poduzete zakonske mjere regulisane Pravilnikom učenja na daljinu i Ugovorom o studiranju.