Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET PRAVNIH TEHNOLOGIJA
*PRAVO JE UNIVERZALNO*


Opšte pravo :: Ciljevi vještina

Obrazovni ishodi bi trebali studentima da daju vještine da formulišu:

 • Pitanja koja se odnose na pozadinu pravnog spora; 
 • Istraživačka pitanja; 
 • Metodologiju rješavanja sporova/problema; 
 • Analizu sporova ;
 • Zaključke vezane za elaboriranje pravnih sporova/problema; 
 • Preporuke vezane za rješavanje sporova/problema 
 • Izvore za dalju elaboraciju pravnih osnova problema; 
 • Orkestriranje i harmoniziranje timova koji rješavaju problem ili obavljaju medijaciju strana u sporu; 
 • Prezentaciju spora/problema i komunikaciju u vezi sa sporom; 

Na osnovu obrazovnog profila diplomiranog pravnika i diplomiranog pravnika specijaliste u oblastima opšteg prava u domenu diplomskog i postdiplomskog studija Univerzitet je kreirao veliki broj operativnih i primjenjenih usmjerenja /subspecijalizacija, koje kvalifikuju studente za pravne, administrativne, upravljačke i konsultantske poslove u javnom sektoru i to u organima uprave i pravosuđu (sudstvu i tužilaštvu), u oblasti slobodnih zanimanja (advokata ili javnih notara), u korporativnom sektoru, bankama, specijaliziranim marketing agencijama, investicionim fondovima, konzultantskim i zastupničkim agenci-jama, organima lokalne uprave i organima državne uprave, javnim ustanovama, nevladinim i neprofitnim organizacijama, političkim organizacijama i agencijama koje se bave odnosima sa javnošču.

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti na opšte-pravnom studijskom programu osposobljeni su za prestižna zanimanja i poslove:

 • a/ u oblasti slobodnih profesija:
  advokati, konsultanti i savjetnici za pravnu pomoć i pravno zastupanje, notari i notarski pripravnici, administratori u kancelarijama i agencijama
 • b/ u oblasti privrede: 
  menadžeri–rukovodioci u svim nivoima poslovnog i korporativnog organizovanja, analitičari i savjetnici za pravne oblasti trgovine i izvoznih poslova, poslovnih finansija, osiguranja i logistike, savjetnici za pravne aspekte poslovanja vezane za radne odnose, poreze, hartije od vrijednosti i berzansko poslovanje, savjetnici razvoja ekspertnih timova.
 • c/ u oblasti državne i javne uprave:        
  pravni-referenti, sekretari, admini-stratori, rukovodioci i savjetnici državne i javne uprave i javnih djelatnosti, sistema javnih finansija, kadrovskih poslova i odnosa s javnošću, savjetnici političkih partija, eksperti za pravni sistem Evropske unije i američki pravni sistem.
 • d/ u oblasti pravosuđa: 
  sudije, tužioci, savjetnici i stručni saradnici, rukovodioci organa pravosuđa, sekretari i admini-stratori u pravosuđu.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"