Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET PRAVNIH TEHNOLOGIJA
*PRAVO JE UNIVERZALNO*


Opšte pravo :: Kompetencije

Diplomirani studenti pravnih nauka na Panevropskom univerzitetu će uglavnom biti involvirani u različitim pravnim aspektima rada svojih privrednih organizacija, institucija, ustanova, organa i organizacija javne uprave i pravosuđa, te normativnoj izgradnji i u planiranju i menadžmentu ljudskih resursa. Tako definisani poslovi podrazumijevaju fokusiranje ka specifičnim sposobnostima kako bi diplomirani studenti bili pripremljeni za stalne i ubrzane promjene društvenog i institucionoanog okruženja.

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE programa proizilaze iz nastavnih modula studijskog jezgra u oblasti pravnih nauka što podrazumjeva poznavanje normativnog, pravnog, institucionalnog i društvenog okruženja kako bi studenti mogli da koriste respektivne pravne i druge instrumente razumjevajući parametre upravnog okruženja i pravnog sistema.

Studenti su obučeni da razumjevaju detalje pravnih instituta i upravnih funkcija, tipove pravnih poslova i upravnih operacija, specifičnosti različitih tipova javnih organa, organizacija i institucija, pravosudnih, upravnih i administrativnih poslova, različitih sektora uprave i da povežu ove faktore sa osnovnim znanjima. Kompetencije analize, sinteze i kritičnog promišljanja u pravnim, upravnim, administrativnim i menadžerskim oblastima omogućavaju uspješnu izradu i upravljanje pravnim aktima, administracijom, planiranje, kontrolu i reviziju administrativne organizacije i izradu konsultantskih planova.

Studenti takođe preuzimaju osnovne kompetencije u sporednim područjima koja su indirektno vezana za administrativni proces i proces normativne i pravne izgradnje, kao što su: administrativno poslovanje, nomotehnika, retorika, pravna dokumentaristika, tehnologija i inženjering primjenjeni u pravnim, pravosudnim i upravnim oblastima, razumjevanje tehnološke pozadine administrativnih procesa i veza sa istraživanjem javnog mnijenja, tehnološka predviđanja, socijalna i marketing psihologija i komunikologija i statistički metodi i alati.

Koncept cjeloživotnog učenja je implementiran tako da određeni kvalifikacioni ishodi i odgovarajuće diplome slijede već nakon 3 godine, zatim nakon 4 i nakon 5 godina studija.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"