Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET PRAVNIH TEHNOLOGIJA
*PRAVO JE UNIVERZALNO*


Studijski programi

(1) Opšte-pravni studijski program (2) Poslovno pravo


Naučne oblasti i matičnost

Fakultet je matičan u osnovnim naučnim oblastima: teorijsko-pravnim, opšte-pravnim, istorijsko-pravnim, ustavnim i političko-pravnim, građansko-pravnim, privrednim, finansijsko-pravnim (javne i poslovne finansije), porodično-pravim, radno-pravnim, upravno-pravnim, pravosudnim i krivično-pravnim, forenzičko-kriminalističkim, međunarodno-pravnim (javnim i privatnim), evropsko-pravnim (komunitarnim), američko-pravnim (precedentnim), poslovno-pravnim (pozitivnim i međunarodnim), kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: retorika, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, administracija, dokumentaristika, pravna informatika, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje poslovnim promjenama.


DEKAN FAKULTETA PRAVNIH NAUKA: PROF. DR LJUBINKO MITROVIĆ

- rođen  je 23. avgusta 1958. godine u Olovu,  Federacija  Bosne i Hercegovine.
- diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 17. juna 1981. godine. 
- u vremenu od 1981. do 1987. godine radio je u prosvjeti, privredi i organima državne uprave. 
- od 1. februara 1987. godine do početka rata radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova SR BiH.
- od 1992. do 1998. godine i od 2003. godine do 1. oktobra 2010. godine radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na poslovima počev od mlađeg inspektora do rukovodioca osnovne organizacione jedinice; posjeduje čin glavnog inspektora.
- od 1. oktobra 2010. godine zaposlen na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci na poslovima profesora, odnosno prodekana za nastavu. 
- magistrirao je 1998. godine na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci.
- posjeduje dva doktorata: prvi je stekao 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu (državnopravne nauke), a drugi 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu (krivičnopravne nauke). 
- odlukom Senata od 29. septembra 2010. godine na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta APEIRON u Banjoj Luci biran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo.
- član je i ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnih ispita u Republici Srpskoj od 28. marta 2005. godine.
- član je Republičke izborne komisije Republike Srpske. 
- na listi je članova konkursnih komisija za izbor državnih službenika u republičke organe uprave Agencije za državnu upravu Republike Srpske. 
- član je Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske.
- član je Savjeta časopisa “Revija za kriminologiju i krivično pravo” iz Beograda. 
- član je Izdavačkog savjeta i Uređivačkog odbora, te urednik Naučno-stručnog časopisa iz oblasti pravnih nauka - Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON Banja Luka. 
- član je Udruženja pravnika Republike Srpske i dobitnik Zahvalnice za ukupnu podršku radu, afirmaciji i međunarodnoj promociji Udruženja pravnika Republike Srpske.
- dobitnik je Zahvalnice Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu za izuzetne doprinose naučnom i stručnom radu Instituta, a povodom 50 godina postojanja Instituta. 
- član je Predsjedništva Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda.
- član je Radne grupe za izradu Strateškog dokumenta Republike Srpske u oblasti maloljetničkog prestupništva Ministarstva pravde Republike Srpske. 
- na listi je domaćih i međunarodnih stručnjaka/eksperata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini 
- na listi je eksperata za akreditaciju ustanova i studijskih programa (iz naučne oblasti pravno-ekonomskih nauka) Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore. 
- u svojstvu eksperta, učestvovao je u radu komisija za izradu desetak zakonskih tekstova (posebno važni: Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Izborni zakon Republike Srpske i Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom), 
- objavio je preko 150 naučnih i stručnih radova.
- objavljivao je i izlagao svoje radove u Beogradu, Skoplju, na Ohridu, Sarajevu, Nišu, Zenici, Bihaću, Istočnom Sarajevu, Prešovu (Slovačka), Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji, Kemerovu (Rusija), Bijeljini, na Tari i dr.  
- objavio je samostalno ili u koautorstvu 19 knjiga, dok je recenzirao 15 knjiga.
- sa vlastitim referatima učestvovao je na više od 80 međunarodnih i domaćih naučnih skupova i savjetovanja od kojih se posebno izdvajaju učešća na sljedećim naučnim skupovima: devet učešća na Oktobarskim pravničkim danima u Banjoj Luci; sedam učešća na Međunarodnom skupu na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda; sedam učešća na Međunarodnom skupu krivičara na Zlatiboru u organizaciji  Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda; pet učešća na aprilskim susretima krivičara u Republici Srpskoj; šest učešća na skupu krivičara u Neumu; od 2005. godine učesnik je na svim skupovima Udruženja sudija za prekršaje Srbije.
- boravio u studijskim posjetama i na konferencijama u SAD, Rusiji, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Bugarskoj, Francuskoj, Rumuniji i Sloveniji.
- tri završena mentorstva na doktorskim radovima.
- trenutna mentorstva:  na izradi tri doktorske disertacije, četiri magistarske teze i dvanaest master radova.  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"