Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

SAOBRAĆAJNI FAKULTET
*VAŠ NAJSIGURNIJI PUT DO CILJA*


Studijski programi

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)  
 

U toku školske godine student može da se prepiše sa druge visokoškolske ustanove na studijski program "Drumski saobraćaj i transport" na trogodišnji ili četvorogodišnji nivo studija prvog ciklusa. Uspješnim završetkom studija student stiče akademsko zvanje "Diplomirani inženjer saobraćaja - 180 ECTS" u trogodišnjem nivou studija, odnosno, "Diplomirani inženjer saobraćaja - 240 ECTS" u četvorogodišnjem nivou studija.

Student koji je završio trogodišnji nivo studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi na matičnom studijskom programu, može da upiše četvrtu godinu studija na studijskom programu Drumski saobraćaj i transport te uspješnim završetkom studija da stekne akademsko zvanje "Diplomirani inženjer saobraćaja - 240 ECTS".


Mentorski podržan dijalog sistem obrazovanja

Obrazovna koncepcija utemeljena je na evropskim i američkim standardima u sistemu ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima. Praksa na Univerzitetu bazirana je na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža i evropskih univerziteta sa primjenom svih principa iniciranih bolonjskim procesom reforme evropskog visokog školstva. Na Univerzitetu se izučavaju isključivo jedno-semestralni predmeti. Studentu je omogućena individualizacija studija kroz samostalni izbor fakultativnih i izbornih predmeta (kojih ima do 25 %) čime personalizuje svoj studij u okvirima multidisciplinarnih studijskih programa.


Efikasnost/prolaznost/standardi znanja

Blok sistemom nastave, nastavnim programima i udžbenicima formatiranim prema bolonjskoj metrici studija, obezbjeđivanjem udžbeničke literature, snimljenim predavanjima i multimedijskim izvorima za učenje, interaktivnim radom u učionici sa malim grupama studenata, organizovanjem pedagoških radionica (seminari, studije slučaja, pravne klinike, simulacije, VIP paneli, studentski projekti, instruktivni kampovi, kolaborativno učenje) postiže se visoka motivacija studenata i visoka prolaznost na studiju sa evropskim standardom preuzetih znanja i vještina. Planirana prolaznost na studiju je 80%.


Sistem ocjenjivanja

Javnost transparentnost i kumuliranje svih oblika rada studenata karakteristike su sistema ocjenjivanja u kojem se ocjena formira na osnovu vrednovanja svih izvora rada studenata (rad u nastavnom procesu, rad u okviru slobodnih pedagoških formi i procjena aktivnog znanja na ispitu). U sistemu vertikalne prohodnosti tokom studija boduju se i ostala postignuća studenata vezana za praksu, radno iskustvo, objavljene radove i učešće u projektima, te ranije formalne i neformalne oblike edukacije kroz koje je student prošao.


Deskriptori studija prvog ciklusa
saobraćajnog inženjeringa (Traffic Engineering):

Savladavanjem studijskog programa student stiče temeljno poznavanje i razumjevanje inženjerskih disciplina u saobraćajnoj i transportnoj struci, kao i sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa posebno je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primjena.

Svršeni studenti "Saobraćaja i transporta" sposobni su da na odgovarajući način napišu i predstave rezultate svog rada. Kompetentnost svršenih studenata u studijskom programu "Saobraćaj i transport", odnosno "Inženjera saobraćaja", ogleda se i u sposobnosti i spremnosti za samostalan rad:

U oblasti "Planiranje, projektovanje i upravljanje saobraćajem:"

 • planiranje mobilnosti i njenih posledica,
 • analiza i praćenje izvora i odredišta putovanja,
 • analiza saobraćajnih tokova i određivanje kapaciteta saobaćajnica,
 • projektovanje saobraćajne signalizacije i sistema za upravljanje saobraćajem,
 • operativni rad u regulisanju i upravljanju saobraćajem,
 • rješavanje saobraćajnih problema u urbanim sredinama.

U oblasti "Bezbjednost saobraćaja:"

 • prikupljanje, obrada i analiza podataka o saobraćajnim nezgodama,
 • ekspertize saobraćajnih nezgoda,
 • procjena štete,
 • prevencija saobraćajnih nezgoda,
 • analiza sistema obuke vozača,
 • predlaganje mjera i akcija za povećanje bezbjednosti u saobraćaju.

U oblasti "Tehnologija i organizacija transporta:"

 • prikupljanje i obrada podataka o tokovima putnika i robnim tokovima,
 • defnisanje organizacije rada u putničkom i teretnom saobraćaju,
 • izbor vozila i određivanje itinerera u teretnom saobraćaju,
 • defnisanje trasa i broja linija u putničkom saobraćaju,
 • organizacija rada i upravljanje u preduzećima javnog gradskog prevoza putnika,
 • praćenje eksploatacionih pokazatelja rada vozača i vozila,
 • praćenje troškova i povećanje produktivnosti, ekonomičnosti
 • profitabilnosti u transportnim preduzećima,
 • operativni poslovi u transportnim preduzećima.

U oblasti "Špedicija, logistika i kombinovani sistemi transporta:"

 • praćenje i formiranje robnih tokova u međunarodnom robnom prometu
 • usluge organizovanja transporta tereta za treća lica,
 • organizovanje transporta primjenom modernih tehnologija kombinovanog transporta,
 • organizovanje i formiranje logističkih lanaca,
 • definisanje i organizovanje lanaca snabdijevanja,
 • organizacija rada u robno-transportnim centrima,
 • organizacija i upravljanje radom skladišta i skladišne pretovarne mehanizacije.

Pored osnovnih kompetencija, koje karakterišu saobraćajnu struku, treba istaći i značaj multidisciplinarnosti studijskog programa sa aspekta rada u javnim službama (ministarstva, lokalne samouprave, javna preduzeća). Inženjeri saobraćaja sa stečenim kvalitetnim znanjima iz više različitih oblasti inženjerstva, koji su uz to osposobljeni da analitički sagledavaju probleme i da deduktivno izvode zaključke, sa razvijenim sposobnostima za timski rad, predstavljaju bitan kohezioni činilac u državnim službama zaduženim za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju i saobraćajnu infrastrukturu. Studenti su osposobljeni da projektuju, organizuju i upravljaju transportnim sistemima. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno vrši eksperimente, statističku obradu dobijenih podataka kao i da formuliše i donese odgovarajuće poslovne i tehničko-tehnološke odluke. Svršeni studenti "Saobraćaja i transporta" stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse u skladu sa principima održivog razvoja. Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.


Predmeti studijskog programa "Drumski saobraćaj i transport"
su svrstani u sljedeće grupe:

grupa predmeta teorijske osnove inženjerskih disciplina:

 • Statističke metode u oblasti inženjeringa;
 • Viša matematika (opšti i napredni kurs);
 • Fizika;
 • Opšta mehanika;
 • Operaciona istraživanja u industrijskom inženjerstvu;
 • Osnove elektrotehnike;

grupa predmeta iz oblasti primjene savremenih informacionih tehnologija:

 • CAD-CAM-CIM (Computer Integrated Manufactoring);
 • Informatika i računarske tehnologije;
 • Primjena informacionih tehnologija u saobraćaju;

grupa predmeta iz tehnologija transportnih sistema:

 • Uvod u Drumski saobraćaj i transport;
 • Teorija saobraćajnog toka;
 • Transport putnika;
 • Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja;

grupa predmeta iz oblasti planiranja, projektovanja i upravljanja saobraćajnim sistemima:

 • Regulisanje i upravljanje saobraćajem;
 • Planiranje saobraćaja;
 • Osnove projektovanja u saobraćaju;

grupa predmeta iz bezbjednosti saobraćaja:

 • Osnove bezbjednosti saobraćaja;
 • Preventiva u saobraćaju;
 • Saobraćajno pravo;
 • Strategije bezbjednosti saobraćaja;
 • Ekspertize saobraćajnih nezgoda;

grupa predmeta iz logistike, špedicije i kombinovanih:

 • sistema transporta:
 • Transportne osobine robe;
 • Špedicija;
 • Multimodalni sistemi transporta putnika;
 • Integralni transport;

grupa predmeta iz oblasti tehnologije saobraćajnica:

 • Drumske i gradske saobraćajnice;

grupa predmeta iz oblasti tehnologije motornih vozila:

 • Dinamika vozila;
 • Motorna vozila;
 • Eksploatacija vozila;
 • Održavanje motornih vozila;

grupa predmeta generičkih kompetencija studenata I ciklusa:

 • Mundologija;
 • Akademske vještine;
 • Strani jezik (dva kursa);
 • Teorija odlučivanja;

grupa predmeta iz oblasti upravljanja i menadžmenta:

 • Osnove teorije sistema i upravljanja;
 • Tehnološki menadžment;
 • Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija;
 • Investicioni menadžment;
 • Kvantitativne metode i modeli;

Grupa predmeta generičkih kompetencija studenata daje opšte kompetencije koje moraju posjedovati svi svršeni studenti prvog ciklusa i koji su definisani bolonjskim deskriptorima studija prvog ciklusa.

Grupa predmeta teorijskih osnova inženjerskih disciplina i grupa predmeta iz oblasti primjene savremenih informacionih tehnologija predstavljaju teorijsku osnovu za osnovno inžinjersko obrazovanje studenata, dok preostale četiri grupe predstavljaju stručne i aplikativne predmete u kojima studenti problematiku saobraćaja i transporta izučavaju kroz specifične inženjerske oblasti izučavajući osnovne i karakteristične elemente saobraćajnih sistema.

Studenti takođe izučavaju grupe predmete vezanih za osnove tehnelogije saobraćajnica i motornih vozila.

Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ECTS bodova pri čemu jedan bod odgovara 30 sati aktivnosti studenta. Redoslijed izvođenja predmeta u studijskom programu je takav da se znanja potrebna za naredne predmete stiču u prethodno izvedenim predmetima. U kurikulumu je definisan opis svakog predmeta koji sadrži naziv, tip predmeta, godinu i semestar studija, broj ECTS bodova, ime nastavnika, cilj kursa sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, preduslove za pohađanje predmeta, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provjere znanja i ocjenjivanja i druge podatke.

 • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"