Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

SAOBRAĆAJNI FAKULTET
*TVOJ NAJSIGURNIJI PUT DO CILJA*


Drumski saobraćaj i transport :: Ciljevi zanja

Studijski program "Drumski saobraćaj i transport" korespondira zahtjevima iz prakse, obzirom da saobraćajni inženjeri moraju da raspolažu sa širokom lepezom znanja iz različitih oblasti. Stoga je program tako koncipiran da studentima omogućava sticanje bitnih znanja iz oblasti transporta, logistike, bezbjednosti saobraćaja, saobraćajnog planiranja i projektovanja, kao i tehničkih disciplina koje su direktno ili indirektno vezane za Drumski saobraćaj i transport. Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju inženjera saobraćaja u skladu sa potrebama privrede i društva. Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih veština iz oblasti saobraćaja i transporta.

Da bi se postigli navedeni okvirni ciljevi studenti moraju da ovladaju specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije, ali i da razviju kreativne sposobnosti analize problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razviju sposobnosti za timski rad i svest o neophodnosti cjeloživotnog učenja odn. "učenja za život". Cilj studijskog programa je obrazovanje i formiranje stručnjaka koji poseduje kritičnu masu znanja iz osnovnih inženjerskih disciplina (matematika, mehanika, fizika, elektrotehnika itd.), te solidno znanje iz stručnih i aplikativnih predmeta, kao i vještine i znanja primjene savremenih informacionih tehnologija.

Jedan od ciljeva je i razvijanje svesti o potrebi kontinuirane zaštite životne sredine i uspostavljanja obrazaca održivog razvoja tj. razvoja hamonizovanog sa životnim i socijalnim okruženjem. Cilj studijskog programa je, takođe, i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje postignutih rezultata stručnoj i široj javnosti.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"