Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

SAOBRAĆAJNI FAKULTET
*TVOJ NAJSIGURNIJI PUT DO CILJA*


Drumski saobraćaj i transport :: Izvorni izborni predmeti

(1) Izvorni izborni program

Izvorni izborni program je skup izbornih predmeta koji su specifični za svaku studijsku grupu i kao takvi su planirani i ponuđeni studentima u okviru svakog studijskog programa. Da li će se pojedini predmet iz izvornog izbornog programa predavati u tekućoj školskoj godini zavisi od broja studenata koji su izabrali taj predmet.

Ukoliko student realizuje svoj izborni program odabirom i polaganjem izvornih izbornih predmeta svoje studijske grupe, dužan je da tokom prvog nastavnog ciklusa/bloka odabere odgovarajuće izborne predmete za tekuću školsku godinu i da svoj izbor verifikuju na odgovarajućem obrascu u studentskoj službi, kako bi visokoškolska ustanova mogla da planira nastavni proces za izabrane predmete.

* Lista izvornih izbornih predmeta data je u nastavnom planu izvornog izbornog programa.

Prilikom odabira izbornih predmeta student mora da vodi računa o sljedećim kriterijima:

  • Broj ECTS kredit-bodova iz odabranih izbornih predmeta mora da zajedno sa kredit-bodovima iz obaveznog programa studija, te bodovima stečenim iz ostalih izvora izbornog programa obezbijedi propisan broj ECTS kredit-bodova školske godine (60 ECTS bodova). Broj izbornih predmeta zavisno od Fakulteta i studijske grupe kreće se od jednog do četiri izborna predmeta za jednu školsku godinu pri čemu ukupan broj izbornih predmeta koje će student položiti zavisi od težinskih faktora izabranih predmeta izraženih u ECTS bodovima, kao i od broja ECTS kredit-bodova stečenih iz drugih izvora. Student može da bira manji broj "težih" predmeta, ili veći broj "lakših" predmeta, ili odgovarajuću kombinaciju, ali ukupan broj ECTS kredit- bodova koji je stečen u izbornom programu mora da bude veći ili jednak planiranom broju ECTS kredit-bodova izbornog programa za pojedini semestar.

Kvantitativni pregled broja izbornih predmeta sa njihovim težinskim faktorom izraženim u sumi ECTS kredit-bodova dat je u tabelarnom obliku u prilogu ovog Programa.

NAPOMENA: Student u režimu intenzivnih studija može da odabere veći broj izbornih predmeta u odnosu na broj predmeta koji je planiran nastavnim planom studijske grupe. Uslovi i način realizacije intenzivnih studija propisani su Statutom Panevropskog univerziteta i objašnjeni su u posebnom poglavlju u nastavku teksta.

  • Izborni predmeti moraju biti vremenski transparentno raspoređeni u oba semestra jedne školske godine da studenti ne bi ugrozili savladavanje obaveznog nastavnog programa u pojedinom semestru (obavezni nastavni program svakog semestra se sastoji po pravilu od četiri do šest predmeta);
  • Student ne može odabrati predmete koji su uslovljeni specifičnim prethodnim znanjima, ukoliko ne posjeduje ta znanja. Ovaj kriterij se u praksi realizuje kontrolom ispunjenosti preduslova za pristup predmetu u skladu sa nastavnim programom svakog predmeta.  
  • Student ne može da odabere predmete, koji već postoje u obaveznom dijelu nastavnog programa njegove studijske grupe, u višim godinama studija. Izuzetak su predmeti 4. godine studija, za studente koji su upisali trogodišnji (šestosemestralni) studij I ciklusa, obzirom da trogodišnji studij može da predstavlja zaokružen ciklus a četvrta godina može da predstavlja i prvu godinu studija drugog ciklusa.
    Ukoliko takav student u nastavku školovanja produži na četvrtu godinu studija prvog ciklusa, ili upiše drugi ciklus studija, a ima u izbornom programu svojih osnovnih studija položenih predmeta iz obaveznog programa 4. godine, tada se ti predmeti zamjenjuju drugim predmetima koji imaju karakter obaveznog programa i koje svojim rješenjem određuje dekan Fakulteta.

Studenti koji na propisani način (putem anketnog obrasca, ili neposredno u studentskoj službi) NE PRIJAVE ODABRANE IZVORNE IZBORNE PREDMETE U PREDVIĐENIM ROKOVIMA, dužni su da polažu standardni izborni program za tekuću školsku godinu koji je određen na Naučno- nastavnom vijeću Fakulteta odn. na Senatu Panevropskog univerziteta, ili da kredit-bodove izbornog programa namire iz drugih legitimnih izvora.

Ukoliko se izabrani predmet ne realizuje u redovnoj već u instruktivnoj odn. konsultativnoj nastavi tada se studentu isporučuje obim i vrsta nastavnih aktivnosti koje su planirane za ovaj vid nastave.

Tip nastave koji se organizuju za pojedine izborne predmete vidljiv je u listi izbornih predmeta koju usvaja Senat univerziteta za svaku školsku godinu.

Fakultet organizuje konsultativnu nastavu za izborne predmete za koje se prijavilo manje od 10 studenata.
Fakultet organizuje instruktivnu nastavu za izborne predmet za koji se prijavilo manje od 20 studenata.

Fakultet organizuje puni nastavni proces za izborne predmete za koje se prijavilo više do 20 studenata.

Termini instruktivne nastave koja će se organizovati za pojedine predmete, kao i termini raspoloživosti profesora za konsultacije iz pojedinih predmeta, objavljuju se na oglasnim pločama odn. na internet stranicama Fakulteta u sjedištu Univerziteta odn. u sjedištima registrovanih organizacionih jedinica Univerziteta. Instruktivna i konsultativna nastava za izborni program u načelu se organizuje u zadnjem ciklusu zimskog odn. ljetnjeg semestra.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"