Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

SAOBRAĆAJNI FAKULTET
*TVOJ NAJSIGURNIJI PUT DO CILJA*


Drumski saobraćaj i transport :: Modularni pristup

Studentima je na raspolaganju u izbornom programu ukupno 4 nastavna modula i to tri nastavna modul iz oblasti specijalističkih računarskih nauka i jedan nastavni modul iz poslovne ekonomije:

 • Računarska grafika i dizajn;
 • Bezbjednost i zaštita računarskih sistema i mreža;
 • Arhitektura, organizacija i održavanje računarskih sistema;
 • Modul inovativnog preduzetništva u poslovnim inkubacionim centrima;


Modul predstavlja kompleks od najmanje 3 povezana predmeta skraćenog sadržaja koji se izučavaju zajedno sa ciljem da daju multi-disciplinarna znanja iz specifične oblasti.

Modul se obrađuje tokom cijelog semestra. Za svaki modul se imenuje "Mentor nastavnog modula" koji pored nastave koju obavlja u okviru modula ima zadatak da koordinira ostalo nastavno osoblje angažovano u obradi nastavnog modula. Gradivo predviđeno u okvirima modula interpretira se multidisciplinarno, a predviđene pedagoške radionice i praktične forme nastave obuhvataju sve aspekte predmeta odn. područja primjene koji se interpretiraju na jedinstven i cjelovit način. Moduli se boduju sa zbirnim kredit-bodovima alociranim za nastavni modul u cjelini (ukupno 9 ili 10 ECTS-kredit bodova), dok se ocjena daje pojedinačno za svaku nastavnu disciplinu koja ulazi u sastav određenog modula. Ocjene se po pravilu formiraju na konziliju nastavnog osoblja uključenog u obradu pojedinog modula.

Studentima je takođe omogućeno da pojedinačne nastavne discipline koje se predaju u okvirima nastavnih modula, izaberu i kao zasebne izborne predmete. U tom slučaju se navedeni predmeti boduju sa ECTS kredit-bodovima specificiranim u izvornom izbornom programu.

Modul "Inovativno preduzetništvo u poslovnim inkubacionim centrima" je specifičan i namjenjen je za inicijalizaciju studentskih preduzetničkih projekata u formi malog biznisa koji ima za cilj da teorijski i praktično pripremi studente za razvoj, analizu, konstrukciju finansiranja, logistiku, pravnu podršku i implementaciju poslovnih i investicionih projekta. Fokus svih akademskih i nastavnih aktivnosti u okvirima modula je na praktičnim preduzetničkim radionicama u kojima studenti u kompetitivnom okruženju prolaze sve faze razvoja poslovne ideje i projekta. Business inkubacioni centar obezbjeđuje za selekcionisane akademske korisnike agregaciju mikro-finansijske i/ili bankovne podrške. Studentski samostalni poslovni poduhvati razvijeni i upravljani od strane studentskih grupa bit će implementirani u okvirima ovog modula uz podršku poslovnog inkubacionog centra univerziteta u skladu sa kriterijumima i profilima utvrđenim na Katedri za inovativno preduzetništvo.
U okviru ovog modula izučavaju se dva pojedinačna izborna predmeta:

 • Proces rađanja i inkubacije novih ideja;
 • Osnivanje i vođenje malog preduzeća;

Praktične vježbe se izvode u okvirima dvije radionice:

 • Poslovni plan;
 • Razvoj i selekcija timskih poslovnih projekta;

U okvirima radionice "Razvoj i selekcija timskih poslovnih projekta" studenti prolaze sve razvojne faze inkubacije i implementacije poslo-vnih projekata:

 • Inkubacija poslovne ideje
 • Izrada sinopsisa business plana i poslovne rekapitulacije (tzv. "executive summary")
 • PRVA selekcija na Akademskom bordu poslovnog inkubatora.
 • Studenti brane priložene poslovne rekapitulacije u kontradiktornoj raspravi. Broj projekata se prepolovljava.
 • Istraživanje tržišta i feasibility analiza poslovnog projekta Zatvaranje konstrukcije finan-siranja
 • Izrada business plana /investi-cionog projekta
 • DRUGA selekcija na Investi-cionom bordu poslovnog inkubatora
  Studenti brane priložene poslovne rekapitulacije u kontradiktornoj raspravi. Broj projekata se prepolovljava.
 • Obezbjeđivanje administrativnih, kadrovskih i logističkih resursa projekta
 • Pravna podrška u implementaciji projekta
 • TREĆA (opciona) selekcija na Investicionom bordu poslovnog inkubatora
 • Izvršna faza nominiranja i početnog finansiranja poslovnog projekta
 • Implementacija projekta

Svaki student polaznik radionice osmišljava vlastitu poslovnu ideju kao praktičan rad u obradi predmeta "Proces rađanja i inkubacije novih ideja". Studenti se dijele u timove/radne grupe u okviru kojih vrše selekciju nominiranih poslovnih projekta i definišu jedinstven projekat tima.

Tokom narednih faza razvoja projekta studenti profilišu poslovnu ideju kroz timski rad cijele grupe, vrše istraživanje tržišta i izrađuju detaljnu feasibility studiju. Grupni projekti se selekcionišu u više sukcesivnih ciklusa od strane akademskog i investicionog borda poslovnog inkubatora, tako da u svakom ciklusu polovina projekata "otpadne", a radne grupe/timovi se restruktiraju. Projekti koji prežive selekciju dobijaju mogućnost za stvarnu implementaciju putem poslovnih banaka, ili za finansiranje od strane drugih izvora uključujući i finansijsku podršku Univerzitetskog Business inkubacionog centra. Konačni projekti se takođe nazavisno boduju u ECTS sistemu kao dopunski izborni program.

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"