Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

SAOBRAĆAJNI FAKULTET
*TVOJ NAJSIGURNIJI PUT DO CILJA*


Drumski saobraćaj i transport :: Način izvođenja nastave

Student je dužan da u studijskom programu u toku školske godine ostvari minimalno 60 ECTS kredit-bodova i to iz obaveznog studijskog programa i iz izvora predviđenih za izborni program. Izborni program nosi odgovarajući broj ECTS kredit-bodova u skladu sa nastavnim planom studijskog programa kojeg je student upisao. Izborni program ne može da se izostavi, jer u tom slučaju student neće ostvariti potreban cenzus ECTS kredit-bodova za prelazak u narednu godinu studija. 


Sadržaj svog izbornog programa student planira samostalno u obimu predviđenim nastavnim planom studijskog programa kojeg je upisao. Studenti mogu da izvrše obaveze po osnovu izbornog programa na više načina:

  • odabirom izvornih izbornih predmeta odn. modula iz Nastavnog plana izvornog izbornog programa za školsku 2014/15 godinu, usvojenog na Senatu univerziteta.
  • odabirom predmeta iz drugih studijskih programa koji se izvode na Panevropskom univerzitetu uz uslov da su ti predmeti kompatibilni sa studijskom programom kojeg je student upisao,
  • priznavanjem ispita koje su ranije položili na drugoj visokoškolskoj ustanovi,
  • vrednovanjem seminarskih i drugih radova u okviru izbornog programa,
  • vrednovanjem radne, stručne, kliničke i laboratorijske prakse, volontiranja i stažiranja;
  • vrednovanjem učešća u stručnim odn. naučno-istraživačkim projektima i učešća na stručnim i naučnim skupovima.

Ukoliko se student opredjeli za neko od specijalističkih usmjerenja u četvrtoj godini studija tada umjesto izbornog programa mora da ispuni program odabrane specijalizacije, koja u tom slučaju zamjenjuje izborni program. Ukoliko je student upisan na četverogodišnji studij prvog ciklusa, može da odabere specijalizaciju već u trećoj godini studija čime zamjenjuje izborni program treće i četvrte godine sa programom specijalističkog usmjerenja, pri čemu mora voditi računa da u tekućoj godini studija ostvari zakonski minimum kredit-bodova.

Predmeti planirani u izbornom programu obrađuju se u režimu instruktivne nastave. sa obradom svih planiranih nastavnih aktivnosti u skračenom obliku. Student priprema predmet za koji se organizuje instruktivna nastava u interakciji sa nastavnim osobljem i kolegama studentima, pri čemu je fokus pripreme na samostalnom radu studenta. Student pri tom koristi i sva informaciona i komunikaciona sredstva odn. tehnologije učenja na daljinu koji su uvedeni na Univerzitetu, kao i uputstva koja je dobio od nastavnog osoblja. U režimu instruktivne nastave organizuju se najmanje tri ispitna roka za studente, na isti način kao i pri obradi predmeta obaveznog programa.

Nastavno osoblje je obavezno da studente bliže upozna sa strukturom nastavnog predmeta, sa specifičnim zahtjevima vezanim za kritičnu masu znanja koji su uslov za prolaznu ocjenu, sa ispitnim pitanjima, te sa predispitnim obavezama koje čine sastavni dio evaluacije znanja iz navedenog predmeta. Profesor je dužan da u skladu sa ekonomijom vremena odgovori na pitanja studenata vezana za bitne i apstraktne elemente nastavnog programa, te da studentima da precizna uputstva vezana za osnovnu udžbeničku i drugu literaturu neophodnu za uspješno polaganje ispita i izvršavanje predviđenih predispitnih obaveza.

Instruktivna nastava u izbornom programu podrazumijeva 12 kontakt-nastavnih sati koji se isporučuju studentima u naviše 4 organizovana termina (2 - 4 sedmice). Bar dva nastavna termina moraju biti organizovana petkom odn. subotom, kako bi bili dostupni vanrednim studentima iz udaljenih prebivališta. Natavni blok u pojedinom terminu ne može biti veći od 3 sata. Termini se po pravilu organizuju u poslijepodnevnim časovima (večernji nastavni blok od 17,00 - 20,00 časova), odn. u prijepodnevnim terminima subotom. Ukoliko obrada izbornog predmeta podrazumjeva vježbe, pedagoške radionice odn. praktičan rad ili radnu praksu, ove pedagoške aktivnosti se organizuju po posebnom rasporedu.


Način izvođenja nastave u modulima

Nastavni modul predstavlja kompleks od više pedagoških aktivnosti koje se izvode simultano i koje daju interdisciplinarna znanja o sadržaju modula kao cjeline. Prilikom obrade nastavnih jedinica i različitih obrazovnih sadržaja u modulu primjenjuje se funkcionalni i holistički pristup. Gradivo predviđeno u okvirima modula interpretira se multidisciplinarno, a predviđene pedagoške radionice i praktične forme nastave obuhvataju sve aspekte predmeta, odn. područja primjene koji se interpretiraju na jedinstven i cjelovit način. Sadržaj modula boduje se prema svakoj planiranoj pedagoškoj aktivnosti a ocjena se daje pojedinačno za svaku nastavnu disciplinu koja ulazi u sastav određenog modula (svaka pedagoška aktivnost modula se odvojeno knjiži u matičnim knjigama i iskazuje se zasebno u prepisu ocjena odn. u dodatku diplomi). 

Ocjene se po pravilu formiraju na konziliju nastavnog osoblja uključenog u obradu pojedinog modula. Studentima nije omogućeno, osim u izuzetnim slućajevima, da preuzimaju djelove modula odn. da izaberu pojedinačne nastavne discipline koje se predaju u okvirima nastavnih modula, kao zasebne izborne predmete, već moraju proći sve predviđene pedagoške aktivnosti modula. Razlog za izučavanje nastavnih sadržaja modula u obliku jedinstvene nastavne cjeline je u funkcionalnom i holističkom pristupu tim sadržajima, dok je sadržaj pojedinačnih predmeta uglavnom širi od sadržaja istog predmeta koji je interpretiran u okviru modula.

Naučne discipline koje čine modul mogu da se preuzmu samostalno samo u različitim ciklusima (prvi, drugi i treći ciklus) odn. u različitim nivoima istog ciklusa (trogodišnji i četverogodišnji nivo I ciklusa), ili ukoliko se u tekućoj školskoj godini ne organizuje modul koji sadrži te discipline.

U obradi nastavih sadržaja modula angažuje se tim od više nastavnika i saradnika. Svaki modul ima voditelja modula koji je odgovoran za planiranje i koordinaciju pedagoških aktivnosti unutar modula. Moduli se savladavaju u periodu od 10 - 15 sedmica što zavisi od obima i pedagoških sadržaja modula prema zasebnom planu koji izrađuje voditelj modula.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"