Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*


Sportski menadžment :: Ciljevi zanja

Fenomen sporta i fizičke kulture, sportskih nauka bilo da su izvorne, multidisciplinarne ili aplikative, sportskih djelatnosti i ostalih djelatnosti vezanih za sport, fenomen vrhunskog sporta kao poziva i djelatnosti, te "rekreacije" i "wellnessa" kao svakodnevne prakse i "vještine življenja", predstavljaju bitan element zapadne civilizacije, koji je jednako legitiman sa stanovišta obrazovnih potreba kao i institucionalno obrazovanja u oblasti prava, ekonomije ili u fundamentalnim i tehničkim naukama.

Osnovni razlozi za osnivanje studija ovog tipa su isti kao i kod menadžmenta u sportu i mogu se sistematizovati u sljedečim tačkama:

 • Nedostatak ulaganja u obrazovni kompleks fizičke kulture sa ugrađenom razvojnom komponentom, kako bi se sportskim obrazovanje pratili globalni trendovi;
 • Nezadovoljene kadrovske potrebe u oblasti fizičke kulture, sporta i djelatnosti vezanih za sport;
 • Institucionalna manjkavost nomenklature zanimanja i etabliranog školskog sistema u sportu, a posebno za zanimanja sportskog trenera i sportskog menadžera;

Zbog toga je cijeli niz zanimanja u sportu ostao zanemaren i nerazvijen a cijeli niz vrhunskih sportista, nakon završene sportsko - takmičarske karijere, nije na pravi način mogao staviti svoje sposobnosti i iskustvo u funkciju sporta, jer im nedostaje formalno obrazovanje koje se ne bazira samo na ličnom iskustvu.

 • Potreba da se sport i kolaterarne djelatnosti vezane uz sport (rekreacija, turizam, wellness i dr.) baziraju na visokom profesionalizmu, za razliku od entuzijazma i volonterskih principia na kojima lokalno počivaju, što implicira drugačiji odnos prema obrazovanju u sportu i nomenklaturi zanimanja u sportu.
 • Zanemarena je sportska nauka kao sistematizovani naučni rad, kondenzovano iskustvo i vrednosni sistem koji treba da obezbjedi pravu društvenu valorizaciju sporta i njegov dalji razvoj.
 • Marginalizovanje primjena rezultata bazičnih nauka na sport (kao što su medicinske nauke, psihologija, sociologija, pedagogija, ekonomija, menadžment, informatika itd.) i razvoj sportskih nauka kao prevashodno interdisciplinarnih i multidisciplinarnih nauka, kao što su:
  fenomenologija i sociologija sporta, pravo i etika u sportu, socijalna istorija fizičkih aktivnosti i sporta, sportska informatika i statistika, funkcionalna anatomija, fiziologija sportskih aktivnosti, biomehanika, atropomotorika, ekonomika sportskih organizacija, sportski marketing, psihologija sporta, pedagogija sporta, didaktika sportskog treninga, finansijski, strateški i konfliktni menadžment u sportu i menadžment sportskih manifestacija i sportskih objekata, sportski marketing i dr.
 • Stihijni razvoj ključnih naučnih disciplina u nauci o sportu: sportska strategija i taktika, teorija igara, nauka treninga, didaktika i metodika sporta, teorija i praksa takmičenja itd.
 • Pojedini vidovi sporta kao što su zdravstveni sport, rekreativni i zabavni sport, sport ciljnih grupa (djeca, stari, onesposobljene osobe i dr.), radno-terapijski sport, wellness, sportski turizam, adrenalinski odn. ekstremni sport i drugi oblici masovnih vježbanja nisu sistematski organizovani i proučavani;
 • Nesklad između visoke talentovanosti potencijalnih sportista i niskog nivoa stručnosti trenera i ostalih sportskih radnika koji je moguće prevazići sistematskim visokoškolskim i cjeloživotnim obrazovanjem sportskih radnika;
 • Zahtjevima visokotehnologiziranog vrhunskog sporta ne može se odgovoriti paušalnim znanjem sportskih trenera i menadžera baziranom na radnom iskustvu, već primjenom sportske nauke u školovanju i cjeloživotnom obrazovanju trenera i sportskih radnika.
 • Pozitivna iskustva u primjeni inoviranih nastavnih programa sportskih nauka razvijenih zemalja;
 • Potrebe da se oblast sportskih nauka i pratečih naučnih disciplina koje obezbjeđuju holistički pristup funkciji fizičke kulture, sporta, sportske rekreacije i zdravlja, studiraju na interdisciplinarni i multidisciplinarni način;

 

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"