Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

LEARNING CUBES 4.0
Sistem učenja na daljinu


Pristup Sistemu učenja na daljinu ne naplaćuje se i uključen je u cijenu školarine (elektronski udžbenici, snimljena predavanja, audio snimci, elektronske prezentacije nastavnih sadržaja, video klipovi, pristup licenciranim bazama podataka,...)


Svim studentima Panevropskog univerziteta "APEIRON" obezbijeđen je puni pristup sistemu učenja na daljinu. Svaki student dobija korisničke podatke za pristup multimedijalnim sadržajima njemu pripadajućih predmeta. Materijali unutar sistema su logično organizovani što korisnicima omogućava lako korišćenje i zadovoljstvo u radu. Learning Cubes 4.0 Sistem učenja na daljinu studentima smanjuje putne troškove, rješava dostupnost udžbenicima i prezentacijama, te daje fleksibilnost učenja u svakom pogledu.

Promotivni film sistema učenja na daljinu >>

Learning Cubes 4.0 sistem učenja na daljinu predstavlja nadogradnju nastave u učionici, bila to klasična nastava ili nastava potpomognuta ICT-om i računarskom multimedijom, s ciljem obogaćivanja znanja na nov i zanimljiv način, dajući mogućnost potpune kontrole upravljanja multimedijalnim sadržajima publikovanim unutar sistema učenja na daljinu.
U sistemu učenja na daljinu objavljeno je oko 10000 sati video-materijala snimljenih nastavnih aktivnosti!

Akademski elektronski servisi

Studenti koriste sljedeće akademske elektronske servise koji su razvijeni u okviru integralnog informacionog sistema Panevropskog univerziteta:
 • Resursi sistema učenja na daljinu
 • WEB-telekonferensing, e-konsultacije i on-line nastava
 • Interaktivno i kolaborativno (grupno) “on-line” učenje
 • Napredni oblici multimedijalne komunikacije studenata putem Apeiron WEB servisa
 • E-biblioteka sa internet pristupom svim sadržajima elektronskih udžbenika i knjiga
 • Pristup vodečim svjetskim bazama naučnih časopisa i e-knjiga
 • Apeiron WEB-mail servis elektronske pošte
 • Apeiron WEB oglasna tabla
 • e-Dokument sistem elektronske dokumentacije i arhive
 • Univerzitetski FAQ servis
 • WEB-elektronske prijave ispita
 • Elektronske verzije obaveznih anketa koje se vode na Panevropskom univerzitetu
 • Forumi u okviru LMS sistema učenja na daljinu Panevropskog univerziteta
 • Resursi univerzitetskog Centra za vođenje karijere
 • Apeiron obrazovni internet TV kanal
 • Pristup većem broju drugih akademskih servisa koji su razvijeni u WEB-elektronskom obliku

Svi studenti Panevropskog univerziteta imaju otvorene aktivne naloge za pristup zaštićenom WEB modulu obrazovanja na daljinu, koji im omogućava efikasnu pripremu ispita uz korišćenje odgovarajućih izvora za učenje plasiranih kroz sistem. Resurse sistema učenja na daljinu mogu da koriste svi studenti bez obzira na vrstu, tip, nivo i mjesto izvođenja studija.


a/ materijalna podrška u sistemu učenja na daljinu:

Sve učionice na Panevropskom univerzitetu, kako u sjedištu, tako i u licenciranim odjeljenjima univerziteta, digitalizovane su i opremljene sa multimedijalnom opremom za akviziciju digitalnih sadržaja, te sa profesionalnom telekonferencijskom, odnosno, telekomunikacionom opremom, što omogućava primjenu najsavremenijih metoda izvođenja nastavnog procesa učenja na daljinu.


Laboratorija za informaciono-komunikacione tehnologije je posebno opremljena za razvoj i održavanje Internet servisa koji su uvedeni na Univerzitetu, te za razvoj multimedijalnih aplikacija i informaciono-bezbjednosnog sistema. Na Panevropskom Univerzitetu je uveden integralni univerzitetski informacioni sistem, te informacioni sistem podrške obrazovanju na daljinu. Univerzitet „APEIRON“ je Microsoft IT Academy Platinum Pro partner u oblasti edukacije i implementacije Microsoftovih tehnologija, te licencirani testni centar u sistemu “PEARSON VUE” i “CERTIPORT”.


b/ logistička podrška:

Sva predavanja, ispiti i sve ostale nastavne aktivnosti, uključujući i nastavne aktivnosti koje se izvode u kabinetima, klinikama ili na terenu (kao npr. aktivnosti u sportskim naukama) snimaju se, zatim se digitalno obrađuju u Laboratoriji za informacio-komunikacione tehnologije i na kraju se optimizuju za distribuciju u sistemu učenja na daljinu i za kontrolne funkcije. Da bi obezbjedio udžbeničku podršku sistemu učenja na daljinu Univerzitet „APEIRON“ je kao licencirani izdavač, putem mreže ugovora o zaštiti autorskih prava kroz vlastita izdanja, obezbjedio sve udžbenike, prezentacije i ostale pisane izvore u elektronskom obliku i publikovao ih kako u pisanom obliku tako i u elektronskom obliku WEB izdanja.

Prema dosadašnjim reakcijama studenata, iskustvima u višegodišnjem razvoju i uvođenju ovog oblika nastavnog procesa, te na osnovu redovnih anketa koje Panevropski univerzitet sprovodi među studentima, možemo sa sigurnošću konstatovati da su studenti zadovoljni ovim načinom studiranja, fleksibilnošću i efikasnošću nastavnog procesa, kao i kvalitetom znanja i kompetencijama koje dobijaju kroz ovakav studij.

Svakom studentu putem sistema učenja na daljinu dostupni su:
 • video snimci svih održanih predavanja, te snimci vježbi i ostalih nastavnih aktivnosti za svaki pojedinačni predmet uključujući i prezentacije koje su korištene prilikom nastavnih aktivnosti u jedinstvenoj vremenskoj liniji; „
 • audio snimci, odnosno, audio izvodi iz snimljenih predavanja; „
 • udžbenici u hipertekstualnom elektronskom obliku i PDF formatu; „
 • u elektronskom obliku dostupni su i svi ostali pisani izvori koji se koriste u obradi predmeta; „
 • elektronske prezentacije svih nastavnih sadržaja; „
 • audio verzije pojedinih udžbenika; „
 • video-klipovi, animacije, serije fotografija i slajdova u elektronskom obliku koji se koriste kao dopunska obrazovna sredstva; „
 • pristup licenciranim bazama podataka, naučnoj periodici te pristup licenciranim bazama znanja na koja je Panevropski univerzitet pretplaćen;

c/ organizacija nastavnog procesa u sistemu učenja na daljinu

Nastava u sistemu obrazovanja na daljinu objezbjeđuje se projekcijama na udaljenim lokacijama svih predavanja koja su snimljena u sjedištu Panevropskog univerziteta, prema utvrđenom i publikovanom rasporedu. Takođe, studenti mogu i individualno da prate sva predavanja u bilo koje vrijeme preko interneta, putem zaštićenog WEB modula učenja na daljinu, što omogućava da se sva predavanja “odgledaju” više puta. Profesori obavljaju pisane konsultacije sa studentima putem elektronske pošte. Svaki profesor i student imaju otvoreno elektronsko poštansko sanduče u okviru informacionog sistema Univerziteta. Profesori su dužni da vrše namjensku elektronsku korespondenciju sa studentima u formi kratkih konsultacija i operativnih odgovora na pitanja. Studentima u sistemu učenja na daljinu obezbjeđena je tokom vikenda (tj. petkom poslijepodne i subotom) i neposredna kontaktna nastava koju izvode odgovorni profesori i ostalo angažovano nastavno osoblje u obimu koji nije manji od jedne trećine kontaktne nastave redovnih studenata, te neposredne ili on-line video konsultacije u obimu od 6 časova. Nastava koja se izvodi za redovne studente emituje se iz sjedišta Univerziteta ka svim licenciranim odjeljenjima Panevropskog univerziteta putem interneta. Obzirom da se emitovanje vrši opremom za profesionalni telekonferensing, studentima sa udaljenih lokacija obezbjeđena je na taj način puna participacija i interakcija. Praktična nastava, laboratorijska, klinička, sportska i radna praksa organizuju se za studente u sistemu obrazovanja na daljinu u ustanovama i organizacijama sa kojima Panevropski univerzitet ima potpisane Ugovore o poslovno-tehničkoj i akademskoj saradnji, a čija alokacija odgovara distribuciji boravišta studenata koji studiraju u režimu obrazovanja na daljinu. Za studente za koje se ne može objezbijediti praktična, laboratorijska i klinička nastava, omogućena je realizacija ovih programskih sadržaja u kondenzovanom obliku u ustanovama iz neposrednog okruženja Panevropskog univerziteta u okviru namjenskog zimskog i/ili ljetnjeg seminara/kampusa koji se organizuju u trajanju od 7-14 dana.


d/ ispitne aktivnosti u sistemu učenja na daljinu

Usmeni ispiti u sistemu obrazovanja na daljinu održavaju se neposredno u sjedištu Univerziteta u dane vikenda, odnosno, u licenciranim odjeljenjima Univerziteta. Usmeni ispiti se održavaju i putem tele-konferensinga iz sjedišta u Banjoj Luci prema licenciranim odjeljenjima Univerziteta. Ispitni uslovi na udaljenim lokacijama kontrolisani su od strane odgovornog nastavnog osoblja ili ovlaštenog lica – tzv. “proktora”, koji sačinjavaju odgovarajući protokol, odnosno, zapisnik sa ispita. Ispitne ili predispitne aktivnosti u pisanom obliku u formi pisanih ili elektronskih testova, pisanih ispita sa pitanjima, ili mikro-eseja organizuju se za ovu kategoriju studenata i u sjedištu Univerziteta, ali i u licenciranim odjeljenjima. Ostali pisani izvori evaluacije rada studenata kao što su seminarski radovi, eseji i projekti dostavljaju se odgovornom profesoru u elektronskom obliku ili u pisanom obliku putem studentske službe na reviziju i ocjenu. Odbrane diplomskih i specijalističkih radova organizuju se i u sjedištu i u licenciranim odjeljenjima putem tele-konferensinga. Odbrane magistarskih radova organizuju se isključivo u sjedištu Panevropskog univerziteta.


Studenti, nastavnici i administrativno osoblje mogu da koriste sve aplikacije iz Microsoft Office 365 paketa čime je omogućeno besplatno korišćenje Microsoft e-maila servisa, uređivanje i pohrana dokumenata na mreži, mogućnost održavanja web-konferencija i dijeljenja dokumenata, što je dodatno intenziviralo komunikaciju i povećalo produktivnost akademskog procesa.

ANTIPLAGIJARIZAM SERVIS je izuzetno značajan, jer je jedan od ključnih alata za očuvanje kvaliteta i autentičnosti pisanih radova. Njegova upotreba je propisana i obavezna za svo nastavno osoblje Univerziteta.


Obrazovanje na daljinu je imperativ savremenog obrazovnog sistema koji treba da omogući cjelo- životno obrazovanje (bolonjski princip “life-long learning”) i da bude obrazovna podrška savremenim postindustrijskim društvima znanja (knowledge society) koja na taj način prerastaju u društva učenja. Kada student završi prvi ciklus studija i preuzme bilo koju od društvenih funkcija (posao, vlastita porodica, političke, socio-kulturne i druge obaveze), više ne može da dopunjava svoje obrazovanje na klasičan način “iz školskih klupa”, a tokom životne karijere će imati stalne obrazovne potrebe. Jedini način da pomiri ovu prividnu protivrječnost (savremenih obrazovnih potreba i tradicionalnih obrazovnih metoda i oblika) je kroz fleksibilne obrazovne obrasce, koji uz klasične metode učenja uključuju i obrazovanje na daljinu i neformalne oblike obrazovanja. U SAD, sve akreditovane visokoškolske ustanove nude obrazovanje na daljinu kao legitiman oblik studija.

Obrazovanje na daljinu je prema Zakonu o visokom obrazovanju RS (čl. 34 Zakona Sl. glasnik RS 73/10) definisano kao nastavni oblik, tj. kao metod izvođenja nastavnog i studijskog procesa koji se faktički može primjeniti i na redovne i na vanredne studije. Ovakvim pristupom Ministarstva prosvjete i kulture RS, elementi učenja na daljinu, kao metodski oblici, omogućeni su u punom kapacitetu i redovnim studentima.

Panevropski univerzitet APEIRON izvodi studije učenja na daljinu od školske 2007/08. godine na osnovu rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada izdatog od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.2-4777/07 od 01.08.2007. godine i dozvolom za rad (licencom) izdanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS br. 07.2-9624/07 od 28.12.2007. Panevropskom univerzitetu je takođe izdana i posebna licenca za izvođenje studija na daljinu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.2-9624-1/07 od 28.12.2007. godine.

Stoga je Panevropski univerzitet, definišući svoju misiju i sagledavajući trendove razvoja savremenog društva, postavio kao jedan od svojih strateških ciljeva, razvoj i implementaciju obrazovanja na daljinu. Da bi postigao kredibilitet učenja na daljinu u uslovima nerazumjevanja tradicionalne akademske zajednice u legitimitet ovog vida obrazovanja, Panevropski univerzitet je uložio značajne kadrovske, logističke, istraživačke, materijalne i finansijske resurse u razvoj ovog načina izvođenja studija. Nastavni proces u sistemu učenja na daljinu na Panevropskom univerzitetu je organizovan kao svojevrsna sinteza klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi učenja na daljinu tehnološki snažno podržanih informaciono-komunikacionim tehnologijama


 


 • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerKonkurs KMSZTS za dodelu finasijskih sretstava za školovanje članova komore

Saznajte više...Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"