Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

KVALITET


Uloga studenata u obezbjeđenju kvaliteta

Fokusiranje na zainteresovane strane iskazano je Politikom kvaliteta, Ciljevima kvaliteta te u izjavi rektora. Fokusiranje prema zainteresovanim stranama iskazano je i izjavom o misiji i viziji Univerziteta. Pri preispitivanju Sistema obezbjeđenja kvaliteta QMS od strane rukovodstva, analizira se Izvještaj o zahtjevima, potrebama i očekivanjima zaintersovanih strana. Univerzitet obezbjeđuje uslove da se potrebe i očekivanja zainteresovanih strana, a prije svih naših studenata, identifikuju, a zatim i zadovolje, shvatajući da su naš uspjeh i uspjeh naših studenata međusobno zavisni.

Panevropski univerzitet „APEIRON” je uspostavio, dokumentovao i održava procedure za utvrđivanje zahtjeva vezanih za naše usluge, kao i koordinaciju aktivnosti i međusobnih veza sa korisnicima naših usluga, a prvenstveno sa očekivanjima naših studenata.

Ustanova sprovodi postupak samovrednovanja i ocjene kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i mjerenje zadovoljstva korisnika usluga. Da bi uspješno ispunila ovaj zahtjev u skladu sa procedurama za obezbjeđenje kvaliteta visokoškolske ustanove i kriterijumima samovrednovanja, kontinuirano se vrši anketiranje studenata u različitim oblastima. Stoga je u sistemu obezbjeđenja kvaliteta na Panevropskom univerzitetu uspostavljen skup anketa studenata i definisana pravila obrade i interpretacije rezultata anketiranja kako slijedi:

 • Motivacioni i marketinški faktori upisa na Panevropski univerzitet (cilj ankete je istraživanje motivacije, stavova, potreba i mišljenja studenata prilikom upisa na Panevropski univerzitet kako bi se unaprijedila promocija Univerziteta i vođenje marketinga, te dao doprinos izgradnji brenda);
 • Ocjena studijskog programa i organizacije studija (cilj ankete je da studenti ocjene studijski program kojeg studiraju u cjelini, što doprinosi kvalitetnijem planiranju promjena i usavršavanju nastavnog plana i programa i organizacije studija na studijskom programu, čime se doprinosi unapređenju kvaliteta programa u cjelini i prilagođavanju studijskog programa potrebama studenata);
 • Ocjena predmeta i akademskog osoblja (ocjena predmeta, odnosno, pojedinačnih programskih aktivnosti doprinosi kvalitetnijem planiranju promjena u nastavnom programu pojedinačnog predmeta i doprinosi usavršavanju nastavnog plana i programa, dok ocjena nastavnog osoblja koje je bilo uključeno u obradu predmeta doprinosi cjelovitom sagledavanju kvaliteta rada nastavnog osoblja, vođenju kadrovske politike i unapređenju kadrovskih resursa nastavnog osoblja);
 • Vrednovanje rada službi, ustanove i opštih uslova studiranja (cilj ankete je, osim uključivanja studenata u procjenjivanje kvaliteta, takođe i prikupljanje podataka o radu stručno-administrativnih službi i definisanje mjera za poboljšanja i unapređenje rada);
 • Nastavak školovanja i izgradnja karijere (sa procjenom opštih kompetencija studenata);
 • Psihosocijalni profil studenata;
 • Pozicioniranje na tržištu rada diplomiranih studenata;

Popunjene ankete se nakon automatske obrade detaljno analiziraju (standardna statistička analiza te po potrebi korelaciona analiza između različitih pitanja između kojih se može uspostaviti logička relaciona veza od bitnog značaja za donošenje relevantnih zaključaka). Takođe, vrši se i analiza trenda, poredeći podatke obavljenih anketa u različitim vremenskim periodima.

Panevropski univerzitet “APEIRON”  je uspostavio, dokumentovao i razvio postupak za preispitivanje zahtjeva zainteresovanih strana čija primjena omogućava:

 • Preispitivanje svih raspoloživih podataka u cilju utvrđivanja stvarnih zahtjeva,
 • Utvrđivanje sposobnosti Univerziteta da korišćenjem svojih resursa (ljudski i materijalni) zadovolji sve ugovorene zahtjeve,
 • Dokumentovanje rezultata u zapisima, ugovornim specifikacijama i drugim odgovarajućim dokumentima za evidenciju,
 • Internom i eksternom evaluacijom.

U sastav Upravnog odbora se bira po jedan predstavnik studenata. Predstavnike studenata bira predsjedništvo Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta po proceduri utvrđenoj posebnim aktom. Mandat predstavnika studenata traje jednu godinu. Za pitanja koja su od neposrednog interesa za studente mora da se pribavi mišljenje studentskog predstavničkog tijela.

Strateški cilj obaveznog, redovnog i cjelovitog informisanja javnosti o kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima postignuća na Univerzitetu, između ostalog, postiže se i kroz komunikaciju sa bivšim studentima i jačanje alumni sa ciljem promovisanja ugleda Univerziteta kod nas i u svijetu.

Sve reklamacije zainteresovanih strana na izvršene usluge Univerziteta uspješno rješavaju razumijevajući da su naše zadovoljstvo i zadovoljstvo naših studenata međusobno zavisni.
Svi zaposleni u nastavno-naučnom procesu i zaposleni u procesima servisiranja studenata se pridržavaju tehničkih i organizacijonih uputstava, instrukcija i standarda u svom svakodnevnom radu.

Preventivne akcije na Univerzitetu se sprovode po istom postupku kao i korektivne akcije. Razlika je u tome što se u postupku sprovođenja preventivnih akcija identifikuju uzroci potencijalnih neusaglašenosti ili druge nepoželjne situacije.

Univerzitetu je zajamčena sloboda obrazovnog i naučnog stvaralaštva, koja uključuje i pravo akademskog osoblja i studenata da kritički razmatraju primljena znanja, da nude nove ideje i kontraverzna mišljenja bez izlaganja eventualnim represalijama, te pravo na slobodu govora koje može biti ograničeno samo zakonom.

Osnovni cilj sistema kvaliteta je osiguranje da Panevropski univerzitet “APEIRON” obezbjedi pružanje obrazovnih usluga, naučno-istraživačkih djelatnosti i nenastavne usluge visokog kvaliteta svojim studentima, odnosno svim zainteresovanim stranama. Sistem upravljanja kvalitetom je projektovan sa ciljem da zadovolji zahtjeve menunarođnog standarda ISO 9001:2008 prateći smjernice IWA:2 za primjenu  ISO 9001:2008 u edukaciji te sa standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG:ENQA.

‹ prethodna strana

 • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"