Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Fizioterapija i radna terapija :: Ciljevi sposobnosti

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti na programu "Fizioterapija i radna terapija" osposobljeni su za prestižna zanimanja i poslove:

stručne poslove fizikalne, kinezio i fizio-terapije u specijalističkim obla-stima: fizioterapije u hirurgiji i traumatologiji, fizioterapije u ortope-diji, fizioterapije u kardiologiji i pulmologiji, fizioterapije u reuma-tologiji, fizioterapije u neurologiji, fizioterapije u pedijatriji, fizioterapije u ginekologiji i akušerstvu, fizioterapije u gerijatriji, 

zatim poslove: medicinskog masera, sportskog fizioterapeuta i banjskog fizioterapeuta,

zatim poslove radnog terapeuta u specijalističkim oblastima: neuro-razvojnih i neuroloških poremećaja, kod oštećenja mišićno-koštanog sistema, kod psihosocijalnih pore-mećaja odn. poslove radne terapije rehabilitacije u zajednici,

te rukovodeće i organizacione poslove  vezane za menadžment ustanova fizikalne, fizio i banjske terapije.

Diplomirani fizioterapeuti će pružati usluge klijentima/pacijentima u privatnom i javnom sektoru, u ambulantnim službama, bolnicama, rehabilitacionim centrima, ustano-vama socijalnog staranja, klinikama, školama, sportsko-rekreacionim i banjsko-rehabilitacionim centrima, preduzećima, te korisnicima u njihovim vlastitim domovima.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"