Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Fizioterapija i radna terapija :: Ciljevi zanja

Proces intenzivnog razvoja i primjene visokih tehnologija u medicini, hiperprodukcija informacija i širenje naučnih saznanja, multipliciranje specijalističkih znanja, ali i interdisciplinarnog karaktera savremenih znanja reflektuju se na organizaciju, metodiku i  didaktiku obrazovanja kolaterarnih zanimanja u zdravstvenoj oblasti. 

To je jedan od glavnih razloga da se programi u obrazovanju tih struka pomjeraju ka zahtjevima višeg i visokog obrazovanja, što postaje standard u obrazovnim sistemima razvijenih država.

Osnovni razlozi za osnivanje studija "Fizioterapije i radne terapije" su:

 • potrebe da se oblast fizioterapije i pratečih naučnih disciplina koje obezbjeđuju holistički pristup funkciji zdravlja, studiraju na interdisciplinarni i multidisciplinarni način;
 • unapređenje zdravstvene zaštite;
 • proširene mogućnosti akademskog školovanja učenika srednjih medicinskih škola;
 • veliko interesovanje medicinskih tehničara za proširenjem obrazovanja i otvaranjem mogućnosti dodatnog obrazovanja u kontekstu cjeloživotnog učenja (life long learning);
 • pozitivna iskustva razvijenih zemalja;
 • potrebe za dodatnim kadrom u fizioterapijskoj praksi;
 • potrebe uvođenja bolonjskih principa u edukativnoj praksi u oblasti fizioterapije (trogodišnji diplomski studij, jednosemestralni predmeti, sistem prenosa i akumulacije kredit-bodova, transparentnost stečenog obrazovanja i vertikalna i horizontalna prohodnost, efikasnost i pragmatičnost studija etc.);
 • velike potrebe za kadrovima navedenih profila u razvijenim zemljama, što otvara mogućnost zaposlenja u inostranstvu. 

‹ prethodna strana • REFOT BH
 • REFOT BH
 • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"