Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Menadžment u zdravstvu :: Kompetencije

Diplomirani studenti zdravstvene njege će uglavnom biti involvirani u različitim aspektima upravljanja i rukovođenja organizacionim jedinicama, ustanovama, organima i organizacijama u oblasti zdravstva, te u planiranju i menadžmentu ljudskih resursa i organizovanju procesa rada.

To vodi prema fokusiranju ka sljedečim generičkim sposobnostima koje su neophodne u različitim tipovima organizacija i različitim oblastima kako bi diplomirani studenti bili pripremljeni za stalne i ubrzane promjene radnog okruženja.

Specifične kompetencije studenata u programu "Menadžmenta u zdravstvu"
Menadžeri odn. rukovodioci u zdravstvu imaju obaveze i odgovornosti ne samo da osiguraju da njihove organizacije dobiju najjaču moguću medicinsku, operativnu, logističku i finansijsku podršku, kako bi podmirili potrebe pacijenata, njihovih porodica i lokalnih zajednica, već i da osiguraju da bolnice i druge organizacije zdravstvene zaštite, u svojim lokalnim zajednicama, služe kao mreže za podršku i sigurnost, obezbjeđujući osnovnu i tekuću njegu svim kategorijama stanovni-štva, a posebno ugroženim kategorijama, kao i pouzdane, ažurne i dostupne informacije o ugroženosti javnog zdravlja i javnih dobara u vremenima kriza.

To su iskusni i stručni profesionalci, kojima je iskreno stalo do kvaliteta njege koju pacijenti dobijaju (jer u ishodištu svoje profesije potiču iz zdravstvene djelatnosti). Oni nisu samo naredbodavci, već partneri sa ljekarima, sestrama i drugim profesionalnim osobljem u zdravstvnoj djelatnosti.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"