Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Sanitarni inženjering :: Ciljevi vještina

Pitanja zaštite i unapređenja životne sredine imaju krucijalni značaj u kompleksu "održivog razvoja". Pri tome su znanja o zaštiti životne sredine prethodni uslovi bilo kakve praktične aktivnosti na planiranju i implementaciji tzv. samoodrživog razvoja harmoniziranog sa okruže-njem. Stoga će sanitarni inženjeri koji su diplomirali na Fakultetu zdravstvene njege biti sposobni da rješavaju konkretne probleme upravljanja prirodnom okolinom na korporativnom nivou, kao i na nivou lokalnih zajednica i bit će sposobni da razvijaju buduće projekte zaštite prirodne okoline, upravljanja resursima i samoodrživog razvoja.

S druge strane i samo upravljanje životnom sredinom i njenim resursima na "samoodrživ naćin" postaje predmetom specifičnog i autohtonog menidžmenta tzv. "Environmental management" kao skupa naučnih disciplina koje sa teorijskog i praktičnog aspekta proučavaju upravljanje održivim prirodnim resursima fokusiranim na upravljanje obnovljivim i alternativnim energetskim izvorima, upravljanje i zaštitom vode, zraka i tla, integralnim upravljanjem prirodnim, ekonomskim i socio-kulturološkim elementima lokalnih i regionalnih zajednica i njihovog prirodnog okruženja u njihovoj interakciji i sintezi, upravljanje kvalitetom života, menidžment samoodrživih tehnologija (kao npr. organska poljoprivreda i prevencija od genetskog zagađenja), te menadžment samoodrživih javnih servisa.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"