Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Sanitarni inženjering :: Ciljevi zanja

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO-World Health Organization) u svom ključnom akcionom programu "Zdravlje za sve", kao neophodan dio razvoja zdravstvenih kadrova, potencira obrazovanje sanitarnih inženjera.

Prema stavovima Svjetske zdravstvene organizacije primarni sadržaj "sanitarnog inženjeringa" su inženjerske aktivnosti na zaštiti, prevenciji i sanaciji problema u oblasti javnog zdravstva u čemu se ove djelatnosti djelimično preklapaju sa djelatnostima zdravstvene zaštite, ali obzirom da je sanitarni inženjering fokusiran na ove oblasti, to je i efikasniji u rješavanju javnozdravstvenih problema od užestručnih medicinskih djelatnosti. Ovom javno-zdravstvenom aspektu se pridaje tolika važnost da je čak donešen zaključak da se u međuna-rodnim programima obrazovanja u oblasti "sanitarnog inženjeringa" ne priznaju oni programi koji ne sadrže tu komponentu.

U globalnoj strategiji Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje i ekologiju (WHO Global Strategy for Health and Environment, WHO, Geneva, 1993) naglašene su zdrav-stvene posljedice interakcije štetnih fizičkih, hemijskih i bioloških faktora, te negativnih socijalnih faktora na zdravlje stanovništva. U toj se strategiji naglašava nedostatak odgovarajućih kadrova i potencira potreba jačanja nacionalnih kapa-citeta u razvoju kadrova sposobnih za harmoniziranje odnosa prirodne okoline, održivog razvoja i javnog zdravlja. Kao posljedica donošenja Globalne strategije Svjetske zdrav-stvene organizacije, donesen je evropski Akcioni plan za okolinu (Environmental Action Plan for Europe, WHO/EURO and CEC, Copenhagen, 1995). Kao jedan od evropskih ciljeva u ovoj oblasti izdvojen je razvoj obrazovanja kadrova za "okolinsko zdravlje", a posebno "sanitarnih inženjera" ("environmental health officer", "environmental health engineer", "sanitary engineer").

Kao specifični faktori okoline koji bitno utiču na javno zdravlje izdvajaju se: poboljšanje kvaliteta vode za piće, upravljanje otpadom i zaštita tla od onečišćenja, zdravstveno obezbjeđenje hrane i prehrambenih namirnica, spreča-vanje onečišćenja zraka uključujući smanjenje emisije polutanata, ali i pušenja, briga za zdravlje na radnom mjestu i poboljšanje uslova stanovanja i života u naseljima i lokalnim zajednicama. Ova inter-akcija okoline i javnog zdravlja upućuje na kompleksnost problema za čije rješavanje su neophodni adekvatno osposobljeni eksperti. Osnovni stručnjak za sve te djelatnosti je "sanitarni inženjer".

Studijska grupa Sanitarnog inženje-ringa podrazumjeva i razvoj katedre za menidžment prirodne okoline i održivog razvoja koja treba da postane regionalni katalizator znanja i svijesti o zaštiti i upravljanju prirodnom sredinom, te promotor održivog razvoja u regionu.
Eksperti za upravljanje prirodnom okolinom i upravljanje samo-održivim harmoniziranim razvojem su "nedostajuća karika" u evoluciji svijesti o prirodnom, socijalnom, kulturološkom, informacionom i medijskom okruženju koje je "prijateljski orjentisano" i humano profilisano u odnosu na potrebe lokalnih i regionalnih zajednica ali i perspektivno u odnosu na buduće potrebe potomstva tih zajednica.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"