Web Apeiron

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)


FAKULTET FILOLOŠKIH
NAUKA

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Ruski jezik


FAKULTET POSLOVNE
EKONOMIJEPreduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva
finansija i trgovine


Menadžment javne uprave

FAKULTET INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Poslovna infromatika
(IT inženjering )


Nastavnička informatikaFAKULTET ZDRAVSTVENIH
NAUKA


Sestrinstvo

Menadžment u zdravstvu

Fizioterapija i radna terapija

Sanitarni inženjering

Laboratorijsko-medicinski
inženjering

FAKULTET PRAVNIH
NAUKAOpšte pravo

Poslovno pravoFAKULTET SPORTSKIH
NAUKA
Sportski menadžment

Sportski trener

Pedagoško-nastavni
studijski program u sportu

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
*UČIMO ZA ŽIVOT*


Sestrinstvo :: Ciljevi sposobnosti

Po završetku studija diplomanti će biti pripremljeni za obavljanje sestrinske prakse sa sljedećim praktičnim znanjima i vještinama:

  • imati primjerena znanja iz bioloških i humanističkih nauka, znanja o ljudskom rastu i razvoju, o konceptu zdravlja i unapređenja zdravlja, znanja iz patofiziologije različitih zdravstvenih problema, znanja o principima učenja i podučavanja, komunikaciji, kao i ostala relevantna znanja potrebna za obavljanje sestrinske prakse;
  • biti sposobni upozoriti na etičke dimenzije zdravstvene njege u kadrovskim propustima, nepostojanje politike njege, realizaciju pacijentovih prava, nedostacima opreme, lijekova i sl., koja uključuju pravedno postupanje prema pacijetima u odnosu na druge;
  • vladati vještinama sestrinske prakse kao što su: primjena procesa sestrinske njege, uspješna komunikacija sa pacijentima i članovima tima, vođenje sestrinske dokumentacije, osiguravanje bezbjednosti i udobnosti pacijenata, primjena principa podučavanja i učenja, organizovanje sestrinske njege za različite pacijente, primjenjivanje principa donošenja odluka, kritičkog mišljenja i rješavanja problema, primjena principa "socijalne pravde", sudjelovanje u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka;
  • sagledavanje cjelokupne pacijentove situacije (porodične, psihološke, duhovne, socijalne) vezane uz njegu pacijenta.
  • imati usvojeno profesionalno ponašanje koje se ogleda u: pridržavanju zadataka i primjeni onih intervencija za koje je ovlaštena, prepoznavanju vlastitih potreba za nastavak učenja, sposobnošću funkcioniranja kao odgovoran član zdravstvenog tima, profesionalnim ponašanjem u odnosu na ostale saradnike, zaštitom interesa vlastite struke, prepoznavanjem i potrebom strukovnog udruživanja, praktikovanjem i unapređivanjem standarda sestrinske prakse.

‹ prethodna strana  • REFOT BH
  • REFOT BH
  • REFOT BH

APEIRON dobitnik
Oksfordovih nagrada


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
Copyright © Panevropski univerzitet "APEIRON"